Now showing items 1-1 of 1

  • Thumbnail

    ความสัมพันธ์ไทยกับประเทศเพื่อนบ้านที่เกี่ยวข้องกับทะเล. 

    ระหัตร โรจนประดิษฐ์. (กองบรรณาธิการวารสารสิ่งแวดล้อม., 2005)

    ประเทศพม่านั้นเป็นประเทศเผด็จการทหารและปิดประเทศในปัจจุบัน ต่างชาติโดยเฉพาะประเทศตะวันตกเช่นสหรัฐอเมริกาและอังกฤษ พยายามกดดันให้รัฐบาลทหารพม่าปกครองแบบประชาธิปไตยและปล่อยตัวนาง อองซานซูจีให้เป็นอิสระ เหตุผลเป็นเพราะสหรัฐฯต้องการให้มีเสรีภาพแก่ประชาชนพม่า อังกฤษต้องการรักษาสิทธิมนุษยชนและจะปกป้องนางอองซานซูจีที่มีสามีเป็นชาวอังกฤษเท่านั้นหรือ