Now showing items 1-1 of 1

  • Thumbnail

    ระบบการกู้เงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กรณีศึกษา จังหวัดอุตรดิตถ์ 

    พิชิตชัย กิ่งพวง; อัชกรณ์ วงศ์ปรีดี (สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, 2013)

    การศึกษาเรื่องนี้มีวัตถุประสงค์ 3 ประการ ประการแรก คือ เพื่อศึกษาถึงระเบียบ กระบวนการ และขั้นตอนที่เกี่ยวข้องกับการกู้เงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในปัจจุบัน ประการต่อมา คือ เพื่อศึกษาถึงสถานภาพปัจจุบันของการกู้เงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในประเทศไทย และกรณีศึกษาเฉพาะจังหวัดอุตรดิตถ์ และประการสุดท้าย เพื่อแสวงหากระบวนการในการปฏิบัติ และระเบียบที่เกี่ยวกับการกู้เงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่เหมาะสมกับสถานภาพการคลังในปัจจุบัน โดยการศึกษาครั้งนี้ใช้ระเบียบวิธีการวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) โดยเน้นการศึกษาด้วยวิธีการวิจัยเอกสาร ...