Now showing items 1-2 of 2

 • Thumbnail

  กฎหมายความรับผิดต่อความเสียหายที่เกิดขึ้นจากสินค้าที่ไม่ปลอดภัย ศึกษากรณีความรับผิดของผู้จัดหาเลือดมนุษย์ 

  เอมอมรา กฤษณะโลม; วริยา ล้ำเลิศ (สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, 2014)

  วิทยานิพนธ์ฉบับนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาความรับผิดของผู้จัดหาเลือด ภายใต้กฎหมายความรับผิดต่อความเสียหายที่เกิดขึ้นจากสินค้าที่ไม่ปลอดภัย โดยศึกษาความเป็นมา แนวคิดเกี่ยวกับการให้หรือถ่ายเลือด สถานภาพทางกฎหมายของเลือด และพัฒนาการของกฎหมายเกี่ยวกับความรับผิดต่อความเสียหายที่เกิดขึ้นจากสินค้าที่ไม่ปลอดภัย ทั้งนี้ เพื่อวิเคราะห์ปัญหาการกาหนดขอบเขตความหมายของสินค้า เพื่อประโยชน์ในการบังคับใช้พระราชบัญญัติความรับผิดต่อความเสียหายที่เกิดขึ้นจากสินค้าที่ไม่ปลอดภัย พ.ศ. 2551 ว่าผู้จัดหาเลือดจะต้องรับผิดภายใต้กฎหมายฉบับดังกล่าวหรือไม่ เพียงใด ตลอดจนเสนอ ...
 • Thumbnail

  ปัญหาการเยียวยาความเสียหายของผู้บริโภคในกิจการโทรคมนาคม ศึกษากรณีโครงข่ายโทรศัพท์เคลื่อนที่ล่ม 

  ทวีสันต์ วิรัชพงศานนท์; ปิยะนุช โปตะวณิช (สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, 2013)

  วิทยานิพนธ์นี้มุ่งศึกษาปัญหาการเยียวยาความเสียหายของู้บริโภคในกิจการโทรคมนาคมโดยเฉพาะผู้ใช้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ทั้งบุคคลและธุรกิจขนาดเล็กที่ไม่มีอำนาจต่อรองกับผู้ให้บริการในการได้รับการพิจารณาเยียวยาความเสียหายตามสิทธิของตน กรณีปัญหาโครงข่ายโทรศัพท์เคลื่อนที่ล่มอันส่งผลกระทบโดยตรงต่อผู้ใช้บริการเป็นจำนวนมากในคราเดียวกัน โดยศึกษาสองประเด็นด้วยกันคือ ประเด็นการกำหนดการเยียวยาความเสียหายโดยผู้ให้บริการ และประเด็นการเป็นตัวแทนผู้ใช้บริการที่ได้รับความเสียหายในการไกล่เกลี่ยและดพเนินคดีแบบกลุ่มของคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ ...