Now showing items 1-2 of 2

 • Thumbnail

  กฎบัตรอาเซียนกับการแก้ปัญหาอาชญากรรมข้ามชาติในรูปแบบการค้ามนุษย์ 

  นนท์ธนัย ตลับทอง; ปุ่น วิชชุไตรภพ (สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, 2013)

  สถานการณ์การค้ามนุษย์ที่เกิดขึ้นในสังคมปัจจุบันทวีความรุนแรงมากขึ้นตามลาดับหลาย ภูมิภาคของโลกยังต้องเผชิญกับอาชญากรรมข้ามชาติในรูปแบบดังกล่าวอยู่ แม้กระทั่งภูมิภาคอาเซียน ของเรายังต้องเผชิญกับอาชญากรรมข้ามชาติในรูปแบบการค้ามนุษย์อยู่ เมื่อ ค.ศ.2000 องค์การ สหประชาชาติก็ได้มีการออกอนุสัญญาว่าด้วยอาชญากรรมข้ามชาติและได้มีพิธีสารต่อท้ายอนุสัญญา การต่อต้านการค้ามนุษย์ในสตรีและเด็กเพื่อมาบังคับในการต่อต้านอาชญากรรมการค้ามนุษย์โดย ประเทศต่างๆได้มีการลงนามและการให้สัตยาบันแก่อนุสัญญารวมถึงพิธีสารต่อท้ายอนุสัญญาเพื่อ บังเกิดผลประโยชน์ในการมุ่งเน้ ...
 • Thumbnail

  นักวิชาการซัดรัฐแก้ค้ามนุษย์เหลว 

  Unknown author (สยามรัฐ, 2015-02-09)

  'นิด้า'ซัดปัญหาความรุนแรงค้ามนุษย์ในไทยเกิดจากรัฐขาดนโยบายชัดเจน-ไร้ระบบจัดการ ที่ผ่านมาทำได้แค่เพียงสัญลักษณ์ประกาศเป็นวาระแห่งชาติปี 47 แล้วไม่สานต่อ ส่งผลให้ไทยรั้งอันดับต่ำสุดในสายตาชาวโลก