Now showing items 1-2 of 2

 • Thumbnail

  รายงานฉบับสมบูรณ์ โครงการศึกษาและพัฒนา กรอบแนวทางการประเมินผลกระทบจากการทำความตกลง FTA 

  สถาบันธรรมรัฐเพื่อการพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อม (สถาบันระหว่างประเทศเพื่อการค้าและการพัฒนา, 2008)

  การศึกษา เกิดขึ้นเพื่อพัฒนาหากรอบแนวทางการประเมินผลกระทบจากการทำความตกลง FTA ทั้งในภาพรวมและในประเด็นเฉพาะที่ส่งผลกระทบกว้างขวางต่อประเทศไทย ที่จะทำให้ยุทธศาสตร์การเจรจาการทำความตกลง FTA ของไทยมีความชัดเจน มีการเตรียมความพร้อมเพื่อกระบวนการต่อรองและลดผลกระทบในเชิงลบได้อย่างครบถ้วนและรอบด้านมากขึ้น ครอบคลุมทั้งมิติด้านเศรษฐกิจ สังคมและสิ่งแวดล้อม สร้างความโปร่งใสและเป็นธรรมในพิจารณาประเด็นผลประโยชน์ของกลุ่มต่างๆในสังคม ตลอดจนวางมาตรการที่เหมาะสมเพื่อลดผลกระทบและชดเชยให้กับภาคส่วนต่างๆ ในสังคมที่อาจได้รับผลกระทบจากการจัดทำความตกลงการค้าเสรี
 • Thumbnail

  เศรษฐกิจสร้างสรรค์ในบริบทของการค้าระหว่างประเทศไทย 

  ศาสตรา สุดสวาสดิ์ (วารสารเศรษฐศาสตร์ปริทรรศน์. 7,1 (ม.ค. 2555) 153-203, 2013)

  งานศึกษาชิ้นนี้มีวัตถุประสงค์สำคัญสามประการคือ หนึ่ง เพื่อศึกษาถึงความเชื่อมโยงเชิงประจักษ์ระหว่างการขยายตัวทางเศรษฐกิจกับการค้าระหว่างประเทศในหมวดสินค้าและบริการสร้างสรรค์ สอง เพื่อศึกษาวิเคราะห์ถึงศักยภาพและความสามารถทางด้านการค้าระหว่างประเทศของอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ไทย เมื่อเปรียบเทียบกับประเทศอื่นๆ ในกลุ่มประเทศอาเซียน 5 ประเทศ ทั้งในด้านของการส่งออกและนำเข้าสินค้าและบริการสร้างสรรค์ โดยใช้ดัชนีความได้เปรียบโดยเปรียบเทียบที่ปรากฏ (Revealed Comparative Advantage, RCA) และ สาม เพื่อศึกษาทบทวนถึงข้อตกลงทางการค้าเสรีที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ไทย ...