Now showing items 1-2 of 2

 • Thumbnail

  การบริหารงานของสมาคมจีน : บทศึกษาเฉพาะกรณีสมาคมแต้จิ๋วแห่งประเทศไทย 

  แสวง รัตนมงคลมาศ; ชุบ กาญจนประกร, อาจารย์ที่ปรึกษา (สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, 1966)

  สมาคมแต้จิ๋วฯ ได้ก่อตั้งขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเชื่อมความสามัคคี แลกเปลี่ยนความรู้ จัดการและบำเพ็ญสาธารณกุศลกิจ เช่น การจัดบำรุงสุสาน ฌาปนสถาน จัดตั้งโรงเรียนส่งเสริมกิจการศึกษา สนับสนุนกิจการกีฬาที่ชอบด้วยกฎหมาย ตั้งโรงพยาบาลเพื่อบำบัดความป่วยไข้ของสาธารณชน ในการดำเนินงานตามวัตถุประสงค์เท่าที่ได้ทำการศึกษามาแล้วผู้เขียนพบว่ามีปัญหาสำคัญสองประการ คือ.-
 • Thumbnail

  นโยบายสาธารณะ การวางแผน และการจัดการเชิงกลยุทธ์ 

  ณัฐกริช เปาอินทร์ (โรงพิมพ์รัตนไตร, 2018)