Now showing items 1-3 of 3

 • Thumbnail

  ประเภทอุตสาหกรรมเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารและการจัดการองค์การธุรกิจ 

  วัชรงค์ แป้นปลื้ม; นิธินันท์ ธรรมากรนนท์, อาจารย์ที่ปรึกษา (สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, 2012)

  การศึกษานี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อเปรียบเทียบระดับและประเภทของเทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสารที่อุตสาหกรรมนํามาใช้ และเพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างประเภทของเทคโนโลยี สารสนเทศและการสื่อสารกับการจัดการองค์การในด้านต่าง ๆ โดยเก็บรวบรวมข้อมูลจาก องค์การธุรกิจทีเป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยจํานวน  องค์การ และได้รับแบบสอบถามคืนจํานวน 44 องค์การ การวิเคราะห์ข้อมูลพื้นฐานใช้ ค่าความถี่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย และค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน การทดสอบความแตกต่างกันของการนําเทคโนโลยี สารสนเทศและการสื่อสารมาใช้ในแต่ละประเภทอุตสาหกรรมใช้ ...
 • Thumbnail

  ปัจจัยที่มีผลต่อการเติบโตที่ยั่งยืนของธุรกิจครอบครัวในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 

  อำพล นววงศ์เสถียร; ดิเรก ปัทมสิริวัฒน์ (สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, 2008)

  การศึกษาเรื่องนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) ศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อการเติบโตที่ยั่งยืนของธุรกิจ ครอบครัวในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 2) วิเคราะห์ปัจจัยที่มีผลต่อการเติบโตที่ยั่งยืนของ ธุรกิจครอบครัวในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและ 3) สร้างตัวแบบธุรกิจครอบครัวไทยที่มี การเติบโตที่ยั่งยืน งานวิจัยเกี่ยวกับธุรกิจครอบครัวที่ผ่านมายังมีน้อยมาก การศึกษานี้เริ่มต้นจากการศึกษา ปัจจัยที่มีผลต่อการเติบโตที่ยั่งยืนของธุรกิจครอบครัวและวิเคราะห์ปัจจัยที่มีผลต่อการเติบโตที่ ยั่งยืนของธุรกิจครอบครัวในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ด้วยการทบทวนแนวคิดทฤษฎีเพื่อ ...
 • Thumbnail