Now showing items 1-5 of 5

 • Thumbnail

  การจัดการความหลากหลายในองค์กร : ตัวแบบทางด้านทรัพยากรมนุษย์เพื่อความเท่าเทียมกันของผู้มีอัตลักษณ์หลากหลายทางเพศ 

  เจษฎา นกน้อย; จินดาลักษณ์ วัฒนสินธุ์, อาจารย์ที่ปรึกษา (สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, 2009)

  การศึกษาเรื่องนี้มีวัตถประสงค์เพื่อ 1) ศึกษาสถานการณ์การยอมรับผู้มีอัตลักษณ์ หลากหลายทางเพศในสถานที่ทํางานในประเด็นทางด้านการบริหารทรัพยากรมนษย์ 2) ศึกษาปัจจยและบริบทที่มีผลตอการจัดการทรัพยากรมนุษย์เพื่อความเท่าเทียมกันของผู้มีอัตลักษณ์ หลากหลายทางเพศภายในองค์กร 3) ศึกษาผลกระทบทางด้านการบริหารทรัพยากรมนุษย์ จากการที่ผู้เกี่ยวของไม่ให้ความเป็นธรรมต่อผู้มีอัตลักษณ์หลากหลายทางเพศในองค์กร และ 4) ศึกษานโยบายขององค์กรเกี่ยวกับการจัดการความหลากหลายทางเพศของทรัพยากรมนุษย์ การศึกษาครั้งนี้เป็นการศึกษาเชิงคุณภาพโดยเก็บรวบรวมข้อมูลจากผู้มอัตลักษณ์ ...
 • Thumbnail

  ความผูกพันต่อองค์การของบุคลากรเทศบาลนครในภาคตะวันออก 

  ธัญพิชชา สามารถ; ทิพวรรณ หล่อสุวรรณรัตน์ (สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, 2015)

  การวิจัยครั้งนี้เป็นการศึกษาความผูกพันต่อองค์การของบุคลากรเทศบาลนครในภาคตะวันออก วัตถุประสงค์ของการวิจัยคือ เพื่อ 1) ศึกษาระดับความผูกพันต่อองค์การของบุคลากรเทศบาลนครในภาคตะวันออก 2) เพื่อศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อความผูกพันต่อองค์การของบุคลากรเทศบาลนครในภาคตะวันออก และ 3) เพื่อพัฒนาตัวแบบความผูกพันต่อองค์การของบุคลากรเทศบาลนครในภาคตะวันออก
 • Thumbnail

  ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยสภาพการบริหารงานขององค์การกับผลของการให้บริการอนามัยโรงเรียนของสำนักอนามัย กรุงเทพมหานคร 

  ไพจิตร กสิวัฒน์; วินิต ทรงประทุม, อาจารย์ที่ปรึกษา (สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, 1993)

  การวิจัยนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาสภาพการบริหารงาน และผลของการให้บริการอนามัยโรงเรียนของสำนักอนามัย กรุงเทพมหานคร ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างสภาพการบริหารงานขององค์การกับผลของการให้บริการอนามัยโรงเรียน ศึกษาปัจจัยสภาพการบริหารงานขององค์การที่ร่วมกันทำนาย ผลของการให้บริการอนามัยโรงเรียนได้ดีที่สุด อีกทั้งเปรียบเทียบผลของการให้บริการอนามัยโรงเรียนระหว่างโรงเรียนต่างขนาด และต่างความรับผิดชอบของสาธารณสุขภาค เปรียบเทียบการประเมินสภาพการบริหารงานขององค์การระหว่างผู้ปฏิบัติงานกับผู้บริหาร.
 • Thumbnail

  ความสัมพันธ์ระหว่างวัฒนธรรมองค์การ ลักษณะความเป็นผู้นำความสามารถทางเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารและประสิทธิภาพองค์การ 

  นรภัทร พัชรพรพรรณ; นิธินันท์ ธรรมากรนนท์ (สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, 2014)

  จุดประสงค์ในการก่อตั้งองค์การธุรกิจคือ ธุรกิจสามารถดำเนินการทางธุรกิจได้อย่างมี ประสิทธิภาพท่ามกลางการแข่งขันในระบบเศรษฐกิจ เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ดังกล่าว องค์การ จึงต้องบริหารจัดการความสัมพันธ์ระหว่างความเป็นผู้นำกับเทคโนโลยีซึ่งเป็นปัจจัยสำคัญในการ พัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพขององค์การ ในขณะที่หลายๆ องค์การได้นำ Balanced Scorecard มา ใช้ในการประเมินประสิทธิภาพขององค์การ เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ICT) ก็ได้รับ การยอมรับและนำมาใช้ในองค์การเช่นเดียวกัน โดยมุ่งหวังที่จะใช้ทั้งสองปัจจัยนี้ เพิ่มความ ได้เปรียบในการแข่งขันและสร้างความแตก ...
 • Thumbnail

  ตัวแบบสมรรถนะองค์การขององค์การบริหารส่วนตำบล 

  พิสิษฐ์ จอมบุญเรือง; อุดม ทุมโฆสิต, อาจารย์ที่ปรึกษา (สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, 2010)