Now showing items 1-2 of 2

 • Thumbnail

  การจัดการการสื่อสารเพื่อการจัดระเบียบชุมชนและสถานบันเทิงชุมชนคลองหก จังหวัดปทุมธานี 

  ณพนันท์ ขอจิตต์เมตต์; พัชนี เชยจรรยา (สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, 2014)

  การศึกษาเรื่องนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาทักษะการสื่อสารของผู้ส่งสาร ศึกษาเนื้อหาสาร ศึกษาช่องทางการสื่อสารที่ใช้ในการจัดการการสื่อสารเพื่อการจัดระเบียบชุมชนและสถานบันเทิง ตลอดจนศึกษาทัศนคติของผู้รับสารที่มีต่อการจัดการการสื่อสารเพื่อการจัดระเบียบชุมชนและ สถานบันเทิงชุมชนคลองหก จังหวัดปทุมธานี
 • Thumbnail

  จัดระเบียบสังคมอย่างไรให้ยั่งยืน 

  สันติ ชัยศรีสวัสดิ์สุข (โพสต์ พับลิชชิง, 2014-11-06)

  ในการจัดระเบียบสังคมให้เป็นไปอย่างยั่งยืน ประชาชนในประเทศหรือในสังคมนั้นต้องมีส่วนร่วมปรับเปลี่ยนทัศนคติในการตัดสินใจที่จะไม่คำนึงถึงแต่ผลประโยชน์ส่วนตัว แต่ให้คำนึงถึงผลกระทบต่อสาธารณะโดยรวมด้วย และต้องตระหนักถึงความรับผิดชอบต่อพฤติกรรมการกระทำของตนเองและผลกระทบของพฤติกรรมนั้นต่อสังคมด้วย เรื่องนี้เป็นเรื่องที่ต้องสร้างและปลูกฝังให้เกิดขึ้นในประเทศหรือในสังคมนั้น