Now showing items 1-1 of 1

  • Thumbnail

    การศึกษาความพยายามในการจัดเก็บภาษีขององค์การบริหารส่วนตำบล กรณีศึกษาจังหวัดปทุมธานี 

    สิริฤกษ์ ทองกลม; อัญชนา ณ ระนอง (สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, 2014)

    การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ 1) เพื่อศึกษาความพยายามในการจัดเก็บภาษีโดย เปรียบเทียบภาษีที่จัดเก็บได้จริงกับภาษีที่ควรจะเก็บได้ขององค์การบริหารส่วนตำบล 2) เพื่อศึกษา เปรียบเทียบความพยายามในการจัดเก็บภาษีขององค์การบริหารส่วนตำบลที่มีขนาดเท่ากันและ แตกต่างกัน และอธิบายสาเหตุของความแตกต่าง