Now showing items 1-1 of 1

  • Thumbnail

    กลยุทธ์การเติบโตด้วย M&A 

    ปริยดา สุขเจริญสิน (สำนักพิมพ์บางกอกโพสต์, 2016-10-10)

    การควบรวมกิจการและการซื้อกิจการ หรือที่รู้จักคุ้นหูกันว่า M&A เป็นช่องทางการขยายธุรกิจที่ได้รับความนิยมอย่างมากทั่วโลก โดยรูปแบบของการทำธุรกรรม M&A อาจได้ได้จำกัดเฉพาะในประเทศ แต่อาจจะออกไปซื้อหรือควบรวมกับธุรกิจต่างประเทศ หรืออาจมีบริษัทข้ามชาติเข้ามาเจรจาขอทำ M&A กับธุรกิจในประเทศโดยมึทั้งในรูปแบบของการถือหุ้น การเข้าซื้อกิจการ และการร่วมทุนกัน