Now showing items 1-2 of 2

 • Thumbnail

  ขั้นตอนวิธีเชิงพันธุกรรมที่มีวิวัฒนาการทำงานร่วมกันเพื่อสร้างกลยุทธ์การซื้อขายหลักทรัพย์ 

  รุณี ไกรทอง; โอม ศรนิล (สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, 2014)

  รูปแบบแผนภูมิและตัวชี้วัดทางเทคนิค เป็นเครื่องมือที่นิยมใช้สา หรับการตัดสินใจในการ ลงทุน เทคนิคต่างๆ ได้รับการเสนอสาหรับการซื้อขาย เช่น Candlestick Chart, Moving Average, และ Psychological Indices วิธีการเหล่านี้จะอยู่บนกฎพื้นฐานทั่วไปในการตัดสินใจ งานวิจัยนี้นา เสนอเทคนิคในการสร้างกลยุทธ์ในการซื้อขายหลักทรัพย์โดยใช้ขั้นตอนวิธี เชิงทางพันธุกรรมที่มีวิวัฒนการทา งานร่วมกันเทคนิคได้รับการประเมินโดยใช้ ราคาและปริมาณ ข้อมูลจาก 10 หุ้นสุ่มเลือกในขนาดต่างๆกันและอุตสาหกรรมต่างกัน จากตลาดหลักทรัพย์แห่ง ประเทศไทย และ ตลาดสาหรับลงทุนทางเลือก ...
 • Thumbnail

  ปัญหากฎหมายว่าด้วยการกระทำอันไม่เป็นธรรมเกี่ยวกับการซื้อขายหลักทรัพย์ กรณีการใช้ข้อมูลภายใน 

  ศิริพงศ์ ชัยอำนวยศิลป์; วริยา ล้ำเลิศ (สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, 2014)

  ในปี พ.ศ. 2558 ที่กำลังจะถึงนี้ ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (ASEAN Economics Community : AEC) กำลังจะเริ่มต้นอย่างเป็นทางการ ซึ่งนับเป็นการเปลี่ยนแปลงก้าวสำคัญของตลาดทุนไทย โดยเศรษฐกิจและตลาดทุนในภูมิภาคอาเซียนจะมีความเชื่อมโยงกันมากขึ้น ดังนั้น กฎหมายหลักทรัพย์ซึ่งเป็นกฎหมายที่เกี่ยวข้องโดยตรงของตลาดทุน จึงต้องครอบคลุมการดูแลความเป็น ระเบียบเรียบร้อยของตลาดหลักทรัพย์ รวมทั้งต้องมีการพัฒนากฎหมายหลักทรัพย์ให้เทียบเท่ามาตรฐานสากลและสามารถบังคับใช้กฎหมายได้อย่างมีประสิทธิภาพ จากปัญหาที่เกิดขึ้นในปัจจุบัน การกระทำอันไม่เป็นธรรมเกี่ยวกับการซื้อขายหลั ...