Now showing items 1-2 of 2

 • Thumbnail

  การสอบบัญชีภายในเพื่อการบริหารงานของกรมชลประทาน 

  สมชาย พันธุ์มาตย์; สนิท วรปัญญา, อาจารย์ที่ปรึกษา (สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, 1969)

  เป็นการศึกษาประวัติความเป็นมา วัตถุประสงค์ในการจัดตั้งกรมชลประทาน อำนาจ หน้าที่และการแบ่งส่วนราชการของกรมชลประทานในปัจจุบัน ศึกษาถึงปัญหาการควบคุมดูแลหน่วยงานภายใต้สังกัดที่กระจายอยู่ในท้องที่ไกล ๆ ในส่วนภูมิภาค และศึกษาถึงหลักวิชา ข้อคิดเห็น และวิธีปฏิบัติของการสอบบัญชีภายในกับประโยชน์ของการสอบบัญชีภายใน ที่จะช่วยในการควบคุมดูแลของผู้บังคับบัญชาได้มากน้อยเพียงใด นอกจากนั้นยังได้ศึกษาถึงเครื่องมือในการควบคุมของฝ่ายบริหารอย่างอื่นที่การสอบบัญชีภายในมีส่วนสัมพันธ์อยู่ด้วยอย่างใกล้ชิด เช่น ระเบียบปฏิบัติ กฎข้อบังคับเกี่ยวกับการคลัง การบัญชี ...
 • Thumbnail

  ประสิทธิผลการตรวจสอบภายในของส่วนราชการ 

  ประธาน ดาบเพชร; สมศรี จุลละนันทน์, อาจารย์ที่ปรึกษา (สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, 1969)

  ศึษาประสิทธิผลของการตรวจสอบภายในแยกเป็นสองส่วน โดยศึกษาทางทฤษฎีส่วนหนึ่ง และจากข้อเท็จจริงอีกส่วนหนึ่ง แล้วจึงนำผลการศึกษาทางทฤษฎีมาวิเคราะห์ข้อมูลที่ได้จากการสำรวจข้อเท็จจริง ซึ่งกระทำโดยรวบรวมข้อมูลด้วยวิธีการสัมภาษณ์บรรดาหัวหน้าคณะผู้ตรวจสอบภายในของส่วนราชการแต่ละแห่งที่เลือกมาเป็นตัวอย่าง ผู้เขียนได้เน้นพิจารณาในเรื่องลักษณะการตรวจสอบภายใน ซึ่งได้แก่ ความมุ่งหมายของการตรวจสอบ ความรับผิดชอบของผู้ตรวจสอบ ประโยชน์ของการตรวจสอบ และความจำเป็นผู้ตรวจสอบภายในกับผู้สอบบัญชีอิสระ ประเภทของงานตรวจสอบภายใน และความรับผิดชอบต่อความบกพร่องของการตรวจสอบภายใน