Now showing items 1-11 of 11

 • Thumbnail

  DKSH ปลื้มรายได้เติบโตต่อเนื่องอาเซียน 

  Unknown author (สยามกีฬา, 2018-02-19)

  DKSH ปลื้มรายได้เติบโตต่อเนื่องอาเซียน
 • Thumbnail

  การรับรู้ข่าวสารและความพึงพอใจต่อการสื่อสารการตลาดของตราสินค้าแลคตาซอย 

  อนุสรา นารัตน์; อุบลวรรณ เปรมศรีรัตน์ (สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, 2015)

  การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อ1) ศึกษาการสื่อสารการตลาดของตราสินค้าแลคตาซอย 2) ศึกษาลักษณะทางประชากรกบัการรับรู้ข่าวสารการสื่อสารการตลาดของตราสินคา้แลคตาซอย 3) ศึกษาลักษณะทางประชากรกับความพึงพอใจต่อการสื่อสารการตลาดของตราสินค้าแลคตาซอย 4) ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างการรับรู้ข่าวสารและความพึงพอใจต่อการสื่อสารการตลาดของตราสินค้าแลคตาซอย
 • Thumbnail

  การศึกษารูปแบบ เนื้อหา และกลยุทธ์ในการสื่อสารการตลาดในสื่อสังคมของค่ายเพลงไทย 

  วาสิฏฐี ศรีติรัตน์; กุลทิพย์ ศาสตระรุจิ (สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, 2015)

  การวิจัยเรื่องนี้จัดทำ ขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษารูปแบบเนื้อหาและกลยุทธ์การใช้สื่อ สังคมเพื่อการสื่อสารการตลาดของค่ายเพลงไทย เป็นงานวิจัยเชิงคุณภาพ มีแนวคิดที่ใช้ในงานวิจัย ได้แก่ แนวคิดสื่อสังคมและกลยุทธ์การสื่อสารการตลาด แนวคิดชุมชนออนไลน์แนวคิด อุตสาหกรรมบันเทิง และเพลงไทยในปัจจุบัน ใช้ระเบียบวิธีวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) โดยการวิเคราะห์เนื้อหา และแนวคำถามในการสัมภาษณ์เชิงลึกผู้บริหารค่ายเพลง โดยศึกษาสื่อ สังคมของค่ายเพลง 2 ค่ายได้แก่ค่ายกามิกาเซ่ในเครือบริษัทอาร์เอส จำกัด (มหาชน) และค่ายจีนี่ เรคคอร์ด ในเครือบริษัทจีเอ็ม ...
 • Thumbnail

  การสื่อสารการตลาด ความผูกพัน และปัจจัยในการเปลี่ยนตรา สินค้าโทรศัพท์เคลื่อนที่ 

  ชโรฌา กนกประจักษ์; วรัชญ์ ครุจิต (สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, 2015)

  การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) ศึกษาการใช้การสื่อสารการตลาดของโทรศัพท์เคลื่อนที่ไอโฟนและซัมซุงในประเทศไทย 2) ศึกษาระดับความผูกพันของลูกค้าผู้ใช้โทรศัพท์เคลื่อนที่ต่อการเปลี่ยนตราสินค้า 3) ศึกษาถึงปัจจัยในการเปลี่ยนตราสินค้าของผู้ใช้โทรศัพท์เคลื่อนที่ไอโฟนและซัมซุงโดยระเบียบวิธีวิจัยใช้การวิจัยเชิงคุณภาพ แบ่งเป็น 2 ส่วน คือ ส่วนที่ 1 เป็นการศึกษาและวิเคราะห์ข้อมูลจากเอกสารต่างๆที่เกี่ยวข้องเกี่ยวกับการสื่อสารการตลาด และส่วนที่ 2 ใช้การสัมภาษณ์เชิงลึกจากผู้ที่มีหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการสื่อสารการตลาดของโทรศัพท์เคลื่อนที่ตราสินค้าซัมซุง ...
 • Thumbnail

  "คาราบาวแดง" แจกจริงหรือแค่ลวงสะสมฝาแลก "กีตาร์น้าแอ๊ด" 

  Unknown author (โรงพิมพ์ตะวันออก, 2015-08-25)

  "ถ้ารู้ว่าแลกยากอย่างนี้ กูไม่เสียเวลา แดกหรอก" คำตัดพ้อของแฟน "คาราบาวแดง" ว่อนโลกออนไลน์ หลังสู้อุตส่าห์สะสมฝาเดรืองดื่มชูกำลังครบ 500 ฝา หวังแลกกีต้าร์พร้อมลายเซ็น "แอ๊ด-คาราบาว" ศิลปินเจ้าของเครื่องดื่ม แต่กลับเจอข้ออ้างว่า "ฝาบุบ-เป็นรอย" แลกไม่ได้ จึงถูกผู้บริโภครุมยำเละ ตั้งคำถามโปรโมชั่นครั้งนี้ว่าตั้งใจจะแจกจริง หรือแค่ลวงกันแน่!!? ผู้ใช้เฟสบุ๊กรายหนึ่งโพสต์ภาพร้องเรียนไปยังหน้าเฟนเพจ "Carabao Dang"
 • Thumbnail

  ตลาดยุคใหม่ปรับใช้'เน็ตไอดอล'ดึงลูกค้า 

  Unknown author (เนชั่น มัลติมีเดียกรุ๊ป จำกัด, 2017-04-18)

  ทุกวันนี้การซื้อสินค้าออนไลน์กลายเป็นช่องทางที่ผู้บริโภคนิยมกันมากขึ้น เจ้าของสินค้ามากมายหลายแบรนด์ จำเป็นต้องปรับตัวตามพฤติกรรมผู้บริโภค พวกเขาใช้วธีสร้างฐานลูกค้าและโฆษณาขายสินค้าผ่านทางเน็ตไอดอล หรือผู้มีชื่อเสียงในโลกออนไลน์ ด้วยการจ้างเน็ตไอดอลทั้งหลายมาแนะนำสินค้าต่างๆ ผ่านทางสื่อสังคมออนไลน์ อย่าง เฟซบุ๊ก หรืออินสตาแกรม
 • Thumbnail

  พาณิชย์นำทัพเอกชนรุกเจาะตลาดเมืองรองอินเดีย 

  Unknown author (ประชาชาติธุรกิจ, 2018-02-18)

  พาณิชย์นำทัพเอกชนรุกเจาะตลาดเมืองรองอินเดีย
 • Thumbnail

  หน้ากากอนามัยกับกลไกตลาด 

  ทัศนีย์ สติมานนท์ (บริษัท บางกอกโพสต์, 2020-03-10)

  ประเด็นยอดนิยมที่มีการพูดคุยและกล่าวถึงกันมากในตอนนี้ คือ ปัญหาการขาดแคลนหน้ากากอนามัย ซึ่งไม่ได้เกิดขึ้นกับประชาชนทั่วไปเท่านั้น หากแต่ปัญหานี้ได้ลุกลามไปถึงบุคคลากรทางการแพทย์ด้วย ราคาหน้ากากอนามัยสูงขึ้นลิบลิ่ว หาซื้อได้ในราคาชิ้นละ 30 บาท ในขณะที่ราคาหน้ากากอนามัยก่อนช่วงโควิต-19 ระบาดนั้นไม่เกิน 2 บาทต่อชิ้นเท่านั้น
 • Thumbnail

  อิทธิพลของพฤติกรรมการแสวงหาข้อมูลและส่วนประสมทางการตลาดที่ส่งผลต่อการตัดสินใจเลือกเรียนสถาบันอุดมศึกษาเอกชนในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล 

  ฐิตารีย์ กาลอม; ประทุม ฤกษ์กลาง (สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, 2018)

  การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาลักษณะประชากร พฤติกรรมการแสวงหาข้อมูลและปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดที่ส่งผลต่อการตัดสินใจเลือกเรียนสถาบันอุดมศึกษาเอกชนในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล โดยใช้การวิจัยเชิงสำรวจ (Survey Research) เก็บรวบรวมข้อมูลด้วยแบบสอบถาม (Questionnaire) จากกลุ่มตัวอย่าง จำนวน 450 ราย ที่ได้จากการสุ่มกลุ่มตัวอย่างด้วยวิธีการสุ่มแบบหลายขั้นตอน (Multi-stage Sampling) กลุ่มตัวอย่าง คือ นักศึกษาชั้นปีที่ 1 ที่กำลังศึกษาอยู่ในสถาบันอุดมศึกษาเอกชน ในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล ทั้ง 3 ประเภท ได้แก่ มหาวิทยาลัย สถาบันและวิทยาลัย จากนั้นได้ ...
 • Thumbnail

  เอ็มจี เปิดโรงงานใหม่ใช้ไทยฐานผลิตอาเซียน 

  Unknown author (เดลินิวส์, 2018-02-18)

  เอ็มจี เปิดโรงงานใหม่ใช้ไทยฐานผลิตอาเซียน
 • Thumbnail

  โออิชิรับมือยุคไฮบริด 

  Unknown author (ฐานเศรษฐกิจ, 2018-02-17)

  โออิชิรับมือยุคไฮบริด