Now showing items 1-5 of 5

 • Thumbnail

  การวิเคราะห์คลิปวิดีโอไวรัลมาร์เก็ตติ้งและปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจแบ่งปัน 

  ปราณิศา ธวัชรุ่งโรจน์; วรัชญ์ ครุจิต (สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, 2014)

  งานวิจัยนี้ศึกษาถึงรูปแบบการนำเสนอในคลิปวิดีโอที่มีผลให้เกิดการตัดสินใจแบ่งปัน ซึ่งปัจจุบันมีคลิปวิดีโอจำนวนมากที่ทำขึ้นมาเพื่อให้เกิดเป็นไวรัลมาร์เก็ตติ้ง แต่กลับไม่ประสบความสำเร็จในการเผยแพร่ต่องานวิจัยนี้จึงมีวัตถุประสงค์ คือ 1) เพื่อศึกษาวิเคราะห์รูปแบบการนำเสนอคลิปวิดีโอการสื่อสารการตลาด ในรูปแบบ Viral Marketing ที่ประสบความสำเร็จและล้มเหลวในด้านการแบ่งปัน 2) เพื่อศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจแบ่งปันคลิปวิดีโอในรูปแบบ Viral Marketing โดยงานวิจัยนี้เป็นการวิเคราะห์เนื้อหา (Content Analysis) คลิปวิดีโอจำนวน 10เรื่อง แบ่งเป็นคลิปวิดีโอที่ป ...
 • Thumbnail

  ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้ออาหารออร์แกนิคออนไลน์ของผู้บริโภค 

  ชัญญา ชีนิมิตร; พัชนี เชยจรรยา (สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, 2015)

  การวิจัยคร้ังนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อการเลือกซื้อ 1) เพื่อศึกษา ความสัมพันธ์ระหว่างรูปแบบการดำเนินชีวิตกบัการเปิดรับสื่อเกี่ยวกบัอาหารออร์แกนิค 2) เพื่อ ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างรูปแบบการดำเนินชีวิตกับพฤติกรรมการซื้ออาหารออร์แกนิค3) เพื่อ ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างการเปิดรับสื่อกับพฤติกรรมการซื้ออาหารออร์แกนิค 4) เพื่อศึกษา ความสัมพันธ์ระหว่างรูปแบบการดำเนินชีวิตกับปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อ 5) เพื่อศึกษา ความสัมพันธร์ะหว่าง ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อกับ พฤติกรรมการซื้ออาหารออร์แกนิค โดยทำ การวิจัยเชิงสำรวจใช้แบบสอบถามเก็บข้อ ...
 • Thumbnail

  ปัจจัยที่ส่งผลต่อการตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ์เสริมอาหารและความงามจากช่องทางการขายตรงอิสระแบบหลายชั้น (MLM) ของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร 

  วรรณี เปรียบสม; พรพรรณ ประจักษ์เนตร (สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, 2017)

  การศึกษาครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษา ลักษณะประชากร, การสื่อสารการตลาด, ส่วนประสมทางการตลาด, ปัจจัยทางสังคม, พฤติกรรมการซื้อสินค้าและการตัดสินใจซื้อ ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารและความงาม ของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ จํานวน 400 ราย เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย คือ แบบสอบถาม และสถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ประกอบด้วย ความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และทดสอบสมมติฐานการ วิจัยด้วย T-Test และ F-test (One Way Anova) ผลการวิจัยพบว่า 1) ลักษณะประชากรที่มีผล ต่อการตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ์เสริมอาหารและความงามพบว่ารายได้ที่ ...
 • Thumbnail

  พลวัตรในกระบวนการตัดสินใจนโยบายของรัฐต่อรัฐวิสาหกิจ กรณีศึกษา : บริษัท ไทยเดินเรือทะเล จำกัด (บทด.) กับการตัดสินใจร่วมทุนกับกลุ่มบริษัท เจ้าของเรือไทยเพื่อจัดตั้งสายการเดินเรือแห่งชาติ กรณีศึกษา : บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) (ทอท.) กับการตัดสินใจสร้างท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ 

  สุธาดา เมฆรุ่งเรืองกุล; จันทรานุช มหากาญจนะ, อาจารย์ที่ปรึกษา (สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, 2010)

  ผู้ศึกษามีความคาดหวังว่าการศึกษานี้จะเป็นนำเสนอผลงานทางวิชาการต่อสาขาวิชาด้าน การจัดการภาาครัฐและเอกชน งานศึกษาชิ้นนี้จะสามารถนำเสนอสาระสำคัญทางวิชาการด้านพลวัตร ในกระบวนการตัดสินใจนโยบายของรัฐต่อรัฐวิสาหกิจพอให้เกิดความชัดเจนขึ้น โดยเฉพาะอย่าง ยิ่งความชัดเจนในกรณีศึกษาทั้งสองกรณีคือโครงการก่อสร้างท่าอากาศยานสากลกรุงเทพแห่งที่ 2 – สนามบินสุวรรณภูมิโดยรัฐวสาหกิจการท่าอากาศยานไทยจํากัด (ทอท.) และการจัดตั้งสายการเดินเรือแห่งชาติโดยการแปรรูปรัฐวสาหกิจบริษัทไทยเดินเรือทะเลจํากัด (บทด.) การจัดตั้งบริษัท ร่วมทันกับกลุ่มบริษัทเจ้าของเรือไทย 23 บริษัท ...
 • Thumbnail

  แนวทางการพัฒนาปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการเลือกใช้บริการโรงแรมสีเขียว 

  สวรินทร์ นิลอุทัย; แสงแข บุญศิริ (สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, 2019)

  การศึกษาในครั้งนี้ใช้วิธีการวิจัยแบบผสมผสาน มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาแนวทางการพัฒนาปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการเลือกใช้บริการโรงแรมสีเขียว ผ่านเนื้อหาครอบคลุมปัจจัยทางด้านประชากรศาสตร์ พฤติกรรมการเลือกใช้บริการ ปัจจัยด้านสิ่งแวดล้อมของโรงแรมสีเขียว และการตัดสินใจเลือกใช้บริการ โดยมีสมมติฐานว่าเนื้อหาดังกล่าวส่งผลต่อการเลือกใช้บริการ และมีอิทธิพลต่อการตัดสินใจเลือกใช้บริการโรงแรมสีเขียวในเขตกรุงเทพมหานคร โดยมีกลุ่มตัวอย่างในการศึกษา คือ นักท่องเที่ยวชาวต่างชาติที่เป็นแขกผู้เข้าพักในโรงแรมสีเขียวในเขตกรุงเทพมหานคร สำหรับการศึกษาเชิงปริมาณ ผู้วิจัยได้ใ ...