Now showing items 1-1 of 1

  • Thumbnail

    ปัญหาการออกเอกสารสิทธิในที่ดินอันเป็นเหตุให้ที่ดินสาธารณะประเภทพลเมืองใช้ประโยชน์ร่วมกันถูกปิดล้อม 

    ณัฐวุฒิ รัตนโศภิต; วริยา ล้ำเลิศ (สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, 2017)

    การศึกษาวิจัยปัญหาการออกเอกสารสิทธิในที่ดินอันเป็นเหตุให้ที่ดินสาธารณะประเภท พลเมืองใช้ประโยชน์ร่วมกันถูกปิดล้อมในครั้งนี้ผู้เขียนพบว่าสิ่งสําคัญอันเป็นต้นกําเนิดของปัญหา คือการที่กฎหมายไม่ครอบคลุมถึงปัญหาดังกล่าว กฎหมายเพียงเปิดช่องให้เจ้าที่ดินเอกชนซึ่งถูก ปิดล้อมโดยที่ดินแปลงอื่นร้องขอเปิดทางจําเป็นเพื่อใช้เป็นทางเข้าออกระหว่างที่ดินของตนกับที่ดิน สาธารณะประโยชน์ได้เท่านั้น ทั้งกฎหมายยังไม่เปิดโอกาสให้เจ้าพนักงานที่ดินผู้มีอํานาจออกเอกสาร สิทธิในที่ดินตามกฎหมายใช้ดุลยพินิจในการสั่งการอย่างใดอย่างหนึ่งเพื่อเว้นช่องทางเข้าออกจาก ทางสาธารณะประโ ...