Now showing items 1-3 of 3

 • Thumbnail

  การพัฒนาแบบวัดทักษะด้านจริยธรรม การเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง และการทำงานเป็นทีม เพื่อคัดกรองพนักงานใหม่ 

  วรัญญา คลังเพ็ชร; นันทา สู้รักษา (สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, 2019)

  การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาแบบวัดทักษะด้านจริยธรรม การเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง และการทำงานเป็นทีม โดยใช้แบบวัดเชิงสถานการณ์ สำหรับการคัดเลือกบุคลากรเข้าทำงานในบริษัทสื่อสิ่งพิมพ์แห่งหนึ่ง พร้อมทั้งหาคุณภาพจากแบบวัดที่ผู้วิจัยสร้างขึ้น โดยการศึกษาครั้งนี้ทำการศึกษากับบุคลากรบริษัทสิ่งพิมพ์แห่งหนึ่ง จำนวน 9 ฝ่ายงาน รวมทั้งสิ้น 350 คน ซึ่งได้มาจากการสุ่มอย่างง่าย (Simple Random Sampling) เครื่องมือที่ใช้วิจัยในครั้งนี้คือแบบวัดทักษะด้านจริยธรรม ด้านการเรียยนรู้อย่างต่อเนื่องและด้านการทำงานเป็นทีมจำนวน 12 ข้อ  มีค่าอำนาจจำแนกอยู่ระว่าง ...
 • Thumbnail

  การพัฒนาโมเดลทีมที่มีประสิทธิผลจากองค์การที่ได้รับรางวัลคุณภาพแห่งชาติ 

  รณกร สุวรรณกลาง (สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, 2014)

  การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ (1) ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างค่านิยมในการทำงานเป็น ทีมภาวะผู้นำและองค์ประกอบของทีมกับประสิทธิผลของทีม (2) พัฒนาและตรวจสอบความตรง ของโมเดลสมการโครงสร้างประสิทธิผลของทีม และ (3) เพื่อประมาณค่าขนาดอิทธิพลทั้งทางตรง และทางอ้อมของค่านิยมในการทำงานเป็นทีมภาวะผู้นำและองค์ประกอบของทีมที่ส่งผลต่อ ประสิทธิผลของทีมประชากรการศึกษา คือ องค์การที่ได้รับรางวัลคุณภาพแห่งชาติ (รางวัลคุณภาพ แห่งชาติและรางวัลการบริหารสู่ความเป็นเลิศ) จำนวน 49 องค์การ (ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2545 – พ.ศ. 2556) ใช้วิธีการสุ่มแบบง่าย ได้กลุ่มตัวอย่างจำนวน ...
 • Thumbnail

  ภาวะผู้นำกับผลการปฏิบัติงานของทีมในผู้ต้องขังโครงการชีววิถีเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน กรณีศึกษาเรือนจำชั่วคราวเขาพลอง สังกัดเรือนจำจังหวัดชัยนาท 

  ณัฎฐิณี ทองเรือง; จุฑามาศ แก้วพิจิตร, อาจารย์ที่ปรึกษา (สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, 2012)

  การศึกษาวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ1) ศึกษาภาวะผู้นําในผู้นําทีมผู้ต้องขังที่อยู่ในโครงการ ชีววิถีเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน เรือนจําชั่วคราวเขาพลอง สังกัดเรือนจําจังหวัดชัยนาท 2)ศึกษาการ ทํางานเป็นทีมในผู้ต้องขังโครงการชีววิถีเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน เรือนจําชั่วคราวเขาพลอง สังกัด เรือนจําจังหวัดชัยนาท 3) ศึกษาผลการปฏิบัติงานของทีมในผู้ต้องขังโครงการชีววิถีเพื่อการพัฒนา อย่างยั่งยืน เรือนจําชั่วคราวเขาพลอง สังกัดเรือนจําจังหวัดชัยนาท 4) พัฒนาโมเดลต้นแบบในการ พัฒนาภาวะผู้นําของผู้นําทีมผู้ต้องขังกับโมเดลต้นแบบในการวิเคราะห์ผลการปฏิบัติงานของทีมใน ...