Now showing items 1-2 of 2

 • Thumbnail

  กลยุทธ์การซื้อขายโดยการใช้คุณลักษณะของกราฟแท่งเทียน 

  สิริพร ธรรมเกษร; โอม ศรนิล (สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, 2018)

  รูปแบบแผนภูมิแท่งเทียนใช้กันอย่างแพร่หลายในการช่วยตัดสินใจซื้อขายหุ้น รูปแบบของกราฟแท่งเทียนสามารถบ่งบบอกถึงราคาในอนาคตได้ งานวิจัยนี้เสนอเทคนิคในการสร้างกลยุทธ์การซื้อขายหุ้นโดยใช้คุณลักษณะที่แสดงให้เห็นถึงประสิทธิภาพในการจำแนกรูปแบบของกราฟแท่งเทียน คุณลักษณะนี้ถูกรวมเข้ากับกลยุทธ์การซื้อขายแบบต้นไม้โดยใช้อัลกอริทึม Chi-square Automatic Interaction Detector เทคนิคนี้ได้รับการประเมินโดยใช้ข้อมูลหุ้นจากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ผลการทดลองแสดงให้เห็นว่ากลยุทธ์ที่สร้างขึ้นมีผลกำไรมากกว่าเทคนิคการซื้อขายทั่วไปอื่น ๆ เช่นความแตกต่างของค่าเฉลี่ยของ ...
 • Thumbnail

  การสร้างกลยุทธ์การซื้อขายหุ้นในตลาดหลักทรัพย์โดยใช้อัลกอริธึมพันธุกรรม 

  อรรถวุฒิ ภิรมย์; โอม ศรนิล, อาจารย์ที่ปรึกษา (สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, 2010)