Now showing items 1-20 of 27

 • Thumbnail

  Dream Cruises บุกเอเชีย เสิร์ฟความสำราญใหม่ระดับไฮเอนด์ 

  อนุชา ทองเติม (สำนักพิมพ์มติชน, 2018-01-05)

  การท่องเที่ยวด้วยเรือสำราญยังไม่เป็นที่นิยมนักสำหรับชาวเอเชีย เนื่องด้วยรสนิยมของชาวเอเชียยังไม่คุ้นชินกับการท่องเที่ยวในลักษณะนี้ แต่ปัจจุบันนี้การท่องเที่ยวทางเรือได้รับความนิยมมากขึ้นอย่างต่อเนื่อง ทั่วโลกมีเรื่อสำราญประมาณ 5,000 ลำ โดยทุกบริษัทเดินเรือท่องเที่ยวต่างต้องการเข้ามาตีตลาดในภูมิภาคเอเชีย
 • Thumbnail

  Tourism Multiplier and Income Distribution: Empirical Evidences from Hotel-Level Data in Thailand 

  Sukrawan Sevatapukka; Piriya Pholphirul (NIDA, 5/27/19)

  Tourism industry is an important role in the economy and income of Thailand. It creates jobs and linked to other industries especially the hotel industry. In addition, the hotel industry is also rely on retail and wholesale businesses. This’s why the hotel industry more profitable and employable than other residential housing. Therefore, this research tries to explain the impact of tourism on the income distribution through the hotel industry. This study was conducted by the tourism multiplier and the factors affecting the effect of income were ...
 • Thumbnail

  Travel Focus : สีสันกุมภาพันธ์เชียงใหม่ บลูมส์ 2018 

  Unknown author (กรุงเทพธุรกิจ, 2018-02-17)

  Travel Focus : สีสันกุมภาพันธ์เชียงใหม่ บลูมส์ 2018
 • Thumbnail

  กลยุทธ์การสร้างรายได้จากการท่องเที่ยว 

  อนันต์ วัฒนกุลจรัส (สำนักพิมพ์บางกอกโพสต์, 2014-09-22)

  กลยุทธ์การสร้างรายได้จากการท่องเที่ยว ที่ผ่านมาเรามุ่งเน้นไปที่การเพิ่มจำนวนนักท่องเที่ยวเป็นหลักซึ่งเป็นรายได้ที่ไม่ยั่งยืน ทั้งยังส่งผลกระทบในทางลบต่อแหล่งท่องเที่ยวอีกด้วย ฉะนั้นเราจะมีกลยุทธ์อย่างไรในการสร้างรายได้จากการท่องเที่ยวภายใต้ทรัพยากรที่มีอย่างจำกัด
 • Thumbnail

  กลยุทธ์การสร้างรายได้จากการท่องเที่ยว (ตอนจบ) 

  อนันต์ วัฒนกุลจรัส (สำนักพิมพ์บางกอกโพสต์, 2014-09-29)

  จากตอนที่แล้วผู้เขียนได้กล่าวถึงกลยุทธ์การสร้างรายได้จากการท่องเที่ยวที่มาจากการใช้จ่ายของผู้เยี่ยมเยือนชาวไทยและชาวต่างชาติในประเทศไทย ในตอนนี้จะกล่าวถึงการใช้กลยุทธ์การลดราคาสำหรับผู้เยี่ยมเยือนกลุ่มระดับบนและระดับล่าง
 • Thumbnail

  กับดัก'ยากระตุ้น' 

  สันติ ชัยศรีสวัสดิ์สุข (สำนักพิมพ์บางกอกโพสต์, 2014-09-15)

  การดำเนินมาตรการเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจนั้น ควรจะต้องพิจารณาถึงเหตุผล ความจำเป็นที่รัฐจะต้องเข้ามาแทรกแซงในระบบเศรษฐกิจ เพราะในการกระตุ้นเศรษฐกิจรัฐต้องเสียงงบประมาณแผ่นดินไปโดยที่อาจจะไม่มีความจำเป็นเลยก็เป็นได้ ฉะนั้นการดำเนินมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจก็เหมือนกับการใช้ยาโด๊ป ซึ่งผลสืบเนื่องของการใช้ยาโด๊ปก็ย่อมมีผลเสียต่อระบบเศรษฐกิจในระยะยาวได้เช่นเดียวกัน
 • Thumbnail

  การใช้จ่ายภาครัฐช่วยกระตุ้นรายได้ในธุรกิจท่องเที่ยวไทย 

  อนันต์ วัฒนกุลจรัส (สำนักพิมพ์บางกอกโพสต์, 2015-08-17)

  ภาคการท่องเที่ยวเป็นแหล่งที่สร้างรายได้สำคัญให้กับประเทศไทย การจะกระตุ้นรายได้จากภาคการท่องเที่ยว มักมุ่งเป้าไปที่การเพิ่มจำนวนผู้เยี่ยมเยือน ทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติ แต่ในความเป็นจริงการใช้จ่ายในภาครัฐในการประชุม สัมมนา ทัศนศึกษา ดูงาน และตรวจงานราชการ ฯลฯ ภายในประเทศและจังหวัดต่างๆ ก็สามารถกระตุ้นรายได้ให้กับภาคการท่องเที่ยวไทยอย่างมากทีเดียวและในบางจังหวัดอาจมากกว่ารายได้ที่มาจากการใช้จ่ายของผู้เยี่ยมเยือนด้วยซ้ำ
 • Thumbnail

  การศึกษาเชิงสำรวจการจำแนกกลุ่มนักท่องเที่ยวญี่ปุ่นสูงอายุโดยเทคนิควิเคราะห์การจัดกลุ่มปัจจัยการตัดสินใจเดินทางแบบพำนักระยะยาวในจังหวัดเชียงใหม่ 

  นรินทร์พร อภิรักษ์ไพบูลย์; พัทรียา หลักเพ็ชร (สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, 2014)

  การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์คือ 1) เพื่อจัดกลุ่มปัจจัยการตัดสินใจเดินทางของนักท่องเที่ยวชาวญี่ปุ่นในจังหวัด เชียงใหม่ 2) เพื่อจำแนกกลุ่มนกั ท่องเที่ยวญี่ปุ่นสูงอายุแบบพำนักระยะยาวในจังหวัดเชียงใหม่บนพื้นฐานปัจจัยการตัดสินใจเดินทางและพฤติกรรมการท่องเที่ยว 3) เพื่อศึกษาพฤติกรรมการท่องเที่ยวและปัจจัยการตัดสินใจเดินทางกับกลุ่มนักท่องเที่ยวที่มีการจำแนกกลุ่มแบบพำนักระยะยาวมีความแตกต่างกันหรือไม่ ศึกษาเป็น 3 ขั้นตอน 1) จัดกลุ่มปัจจัยด้วยเทคนิคการวิเคราะห์องค์ประกอบ การจัดกลุ่มความเหมือนกัน ไว้กลุ่มเดียวกัน 2) จำแนกกลุ่มนักท่องเที่ยวญี่ปุ่นสูงอายุ ...
 • Thumbnail

  การสร้างรายได้และกระจายรายได้ในอุตสาหกรรมท่องเที่ยวไทย 

  อนันต์ วัฒนกุลจรัส (โพสต์ พับลิชชิง, 2014-12-29)

  ผู้ประกอบการธุรกิจท่องเที่ยวไทยจำเป็นต้องทราบถึงการใช้จ่ายของนักท่องเที่ยวชาวไทยและชาวต่างชาติ เพื่อนำไปใช้ในการปะกอบการตัดสินใจทางธุรกิจและกำหนดนโยบายด้านการท่องเที่ยว รวมถึงการสร้างรายได้และกระจายรายได้ในอุตสาหกรรมท่องเที่ยวไทยอีกด้วย
 • Thumbnail

  ความท้าทายของอุตสาหกรรมท่องเที่ยวไทย : เก่งแค่ไหน 

  สันติ ชัยศรีสวัสดิ์สุข (บริษัท บางกอกโพสต์, 2020-02-18)

  หากจะบอกว่าการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่าในประเทศจีนส่งผลกระทบอย่างรุนแรงต่ออุตสาหกรรมการท่องเที่ยวทั่วโลก โดยเฉพาะอย่างยิ่งประเทศไทย เป็นเหตุการณ์ที่ไม่คาดคิด ดังนั้น เพื่อเป็นการบรรเทาผลกระทบที่เกิดขึ้นต่ออุตสาหกรรมการท่องเที่ยวไทย แล้วเรียกร้องให้ภาครัฐต้อดำเนินมาตรการเพื่อช่วยเหลือนั้น ในแง่ความเป็นธรรมของการดำเนินมาตรการทางเศรษฐกิจก็ดูเหมือนจะไม่ใช่เงื่อนไขของการดำเนินนโยบายจริงๆ
 • Thumbnail

  จาก'บุพเพสันนิวาส'สู่การท่องเที่ยวเพื่อลดความยากจน 

  พิริยะ ผลพิรุฬห์ (สำนักพิมพ์บางกอกโพสต์, 2018-04-23)

  ความสำเร็จของละครแห่งปีอย่างบุพเพสันนิวาสช่วยให้เกิดการตื่นตัวของการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมของประเทศไทยเพิ่มมากขึ้น กระแสของการแต่งชุดไทยตามรอยละครไปเที่ยวในจังหวัดพระนครศรีอยุธยาเพิ่มขึ้น ขณะเดียวกันภาครัฐจะสามารถทำให้กระแสการท่องเที่ยวนี้มีความยั่งยืนได้มากน้อยเพียงใด และจะทำอย่างไรที่จะให้ประชาชนที่ฐานะยากจนได้เก็บเกี่ยวผลประโยชน์จากการท่องเที่ยวได้มากขึ้น
 • Thumbnail

  ดันตั้ง บมจ.หาดใหญ่เมดิคอลทัวริซึ่ม 

  Unknown author (ประชาติธุรกิจ, 2019-02-23)

  โรงบาลรัฐบาลและเอกชนในอำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลาพร้อมด้วยธุรกิจการท่องเที่ยวและภาคบริการเจรจาร่วมเตรียมตั้ง บมจ. หาดใหญ่เมดิคอลทัวริซึ่ม ชูเรื่องการท่องเที่ยวพร้อมรักษาพยาบาล
 • Thumbnail

  ต้องสร้างวัฒนธรรมการท่องเที่ยว 

  Unknown author (สำนักพิมพ์ ฏ ปฏัก, 2014-10-04)

  รศ.ดร.เทิดชาย ช่วยบำรุง คณบดีคณะการจัดการท่องเที่ยว สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า) ให้ความเห็นว่าถึงเวลาแล้วที่ประเทศไทยต้องให้ความสำคัญกับการท่องเที่ยว ทั้งที่เราอยู่ตรงกลาง แต่นักท่องเที่ยวไม่อยู่นาน กลับใช้เราเป็นทางผ่าน เพราะฉะนั้นเราควรสร้างแหล่งท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมแทนชายหาดที่ปัจจุบันนี้เราสู้เพื่อนบ้านไม่ได้แล้ว
 • Thumbnail

  แนวทางการจัดการผลกระทบทางสังคมจากการพัฒนาการท่องเที่ยวกรณีศึกษา เกาะหลีเป๊ะ จังหวัดสตูล 

  อาภาภรณ์ หาโส๊ะ; กนกกานต์ แก้วนุช (สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, 2017)

  การศึกษาในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) ศึกษาทัศนคติของประชาชนที่มีต่อผลกระทบทางสังคมจากการพัฒนาการท่องเที่ยวบนเกาะหลีเป๊ะในปัจจุบัน 2) ศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อทัศนคติของประชาชนที่มีต่อผลกระทบทางสังคมจากการพัฒนาการท่องเที่ยวบนเกาะหลีเป๊ะในปัจจุบัน 3) ศึกษาทัศนคติของประชาชนที่มีต่อผลกระทบทางสังคมที่ส่งผลต่อการสนับสนุน (พฤติกรรมของเจ้าบ้าน) การพัฒนาการท่องเที่ยวบนเกาะหลีเป๊ะในปัจจุบัน และ 4) เพื่อเสนอแนวทางการจัดการผลกระทบทางสังคมจากการพัฒนาการท่องเที่ยวบนเกาะหลีเป๊ะในปัจจุบัน โดยใช้วิธีการวิจัยเชิงผสมผสาน (Mixed Methods Research) ในการศึกษาตามวัต ...
 • Thumbnail

  แนวทางการจัดการมาตรฐานอาหารเพื่อการท่องเที่ยวในจังหวัดภูเก็ต 

  วิมลรัตน์ บุญศรีรัตน์; ไพฑูรย์ มนต์พานทอง (สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, 2018)

  การศึกษาวิจัยนี้เป็นการวิจัยแบบผสมผสาน (Mixed Research) ระหว่างการวิจัยเชิงปริมาณและการวิจัยเชิงคุณภาพ มีวัตถุประสงค์ 1) เพื่อสำรวจอาหารและร้านอาหารพื้นเมืองในจังหวัดภูเก็ต 2) เพื่อประเมินการจัดการอาหารเพื่อการท่องเที่ยวของนักท่องเที่ยวในจังหวัดภูเก็ต 3) เพื่อสร้างแนวทางการจัดการมาตรฐานอาหารเพื่อการท่องเที่ยวในจังหวัดภูเก็ต เก็บรวบรวมข้อมูลโดยการวิจัยเชิงคุณภาพ คือ ใช้แบบสอบถามประธานชมรมเมืองเก่า จังหวัดภูเก็ต มัคคุเทศก์ และพ่อครัวหรือแม่ครัว (Chef) จำนวน 38 คน และการวิจัยเชิงปริมาณ คือ ใช้แบบสอบถามเกี่ยวกับคุณภาพมาตรฐานอาหารเพื่อการท่องเที่ยว 8 ...
 • Thumbnail

  แนวทางการพัฒนาการท่องเที่ยวชายแดนแม่สาย - ท่าขี้เหล็ก อำเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย 

  ปิยะพร ศรีสมุทร; เกศรา สุกเพชร (สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, 2015)

  การศึกษาเรื่องนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) เพื่อศึกษาสภาพบริบทและศักยภาพด้านการท่องเที่ยวชายแดนแม่สาย-ท่าขี้เหล็ก อำเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย 2) เพื่อศึกษาพฤติกรรมของนักท่องเที่ยวที่เดินทางมาท่องเที่ยวชายแดนแม่สาย-ท่าขี้เหล็ก อำเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย และ3) เสนอแนวทางการพัฒนาการท่องเที่ยวชายแดนแม่สาย-ท่าขี้เหล็ก อำเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย โดยใช้วิธีการวิจัยแบบผสานวิธี (Mixed Method) ใช้ข้อมูลทุติยภูมิจากแหล่งข้อมูลที่เป็นทางการ ทั้งข้อมูลภายในของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและผลงานวิจัย การเก็บรวบรวมข้อมูลปฐมภูมิใช้การสัมภาษณ์ (Interview) จากกลุ่มผู้ใ ...
 • Thumbnail

  แนวทางการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวอัญมณีของจังหวัดจันทบุรีเพื่อตอบสนองพฤติกรรมนักท่องเที่ยวชาวไทย 

  เอกธนา พลเชียงขวาง; เทิดชาย ช่วยบำรุง (สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, 2015)

  งานวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาพฤติกรรมนักท่องเที่ยวชาวไทยในการเดินทางท่องเที่ยวในแหล่งท่องเที่ยวอัญมณีของจังหวัดจันทบุรี ประเมินระดับศักยภาพของแหล่งท่องเที่ยวอัญมณีของจังหวัดจันทบุรีจากการสำรวจทัศนคติที่ดีของนักท่องเที่ยวชาวไทยที่มีต่อ แหล่งท่องเที่ยว และเสนอแนะแนวทางการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวอัญมณีของจังหวัดจันทบุรีเพื่อ ตอบสนองพฤติกรรมนักท่องเที่ยวชาวไทย ประชากร คือนักท่องเที่ยวชาวไทยที่เดินทางมา ท่องเที่ยวยังจังหวัดจันทบุรี จำนวน 400 คน ผลการวิจัยสรุปได้ดังนี้
 • Thumbnail

  แนะเซตซีโร่'ท่องเที่ยวไทย'สร้างสิ่งใหม่-ไม่เดินซ้ำรอยเดิม 

  Unknown author (ประชาชาติ, 2020-04-27)

  "ประชาชาติธุรกิจ" ได้มีโอกาสสัมภาษณ์พิเศษ ผศ.ดร.ไพฑูรย์ มนต์พานทอง คณบดีคณะการจัดการการท่องเที่ยว นิด้า ถึงภาพรวมของอุตสาหกรรมท่องเที่ยวไทย จุดอ่อนอยู่ตรงไหน รวมถึงประเทศไทยควรวางโครงสร้างธุรกิจท่องเที่ยวในอนาคตอย่างไร โดยสะท้อนในมุมมองของนักวิชาการไว้อย่างน่าสนใจ
 • Thumbnail

  มลพิษจากการท่องเที่ยว 

  สันติ ชัยศรีสวัสดิ์สุข (สำนักพิมพ์บางกอกโพสต์, 2015-07-20)

  การเพิ่มขึ้นของจำนวนนักท่องเที่ยวทำให้ทรัพยากรการท่องเที่ยวของประเทศเสื่อมโทรมลงอย่างมากและรวดเร็ว โดยเฉพาะในสถานที่ท่องเที่ยวที่ไม่มีการบริหารจัดการทีดี ทำให้เป็นการยากลำบากในการที่จะฟื้นฟูทรัพยากรเหล่านั้นให้กลับมามีสภาพดีเหมือนเดิม อีกทั้งยังมีต้นทุนในการฟื้นฟูที่สูงมากอีกด้วย
 • Thumbnail

  เมืองโบราณ 'อู่ทอง' บนเส้นทางชุมชนเข้มแข็ง 

  เปี่ยมศักดิ์ คุณากรประทีป (เนชั่น มัลติมีเดีย กรุ๊ป, 2015-04-18)

  "อู่ทอง" อำเภอหนึ่งในจังหวัดสุพรรณบุรีจะมีทรัพยากรการท่องเที่ยวมากมายหลายด้าน อาทิเป็นแหล่งโบราณสถานในยุคทวารวดี พบร่องรอยประวัติศาสตร์การค้าและพุทธศาสนาเมื่อ 2,000 กว่าปีก่อน ทั้งยังมีแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติที่งดงามรวมไปถึงการท่องเที่ยวเชิงเกษตร และวิถีชีวิตที่เรียบง่าย จึงเป็นแหล่งที่มาของโครงการพัฒนาเมืองท่องเที่ยวสร้างสรรค์พื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน พื้นที่พิเศษเมืองโบราณอู่ทองคือพื้นที่ซึ่งมีอัตลักษณ์ในตนเอง จากหลักฐานทางโบราณคดีและประวัติศาสตร์ที่ค้นพบได้ระบุไว้ว่าที่นี่มีประวัติศาสตร์อันยาวนานกว่า 2,000 ปี จะเรียกว่าเป ...