Now showing items 1-2 of 2

 • Thumbnail

  ความรับผิดทางกฎหมายของผู้อำนวยความสะดวกเพื่อการท่องเที่ยวเชิงการแพทย์ 

  นภภัสสร สอนคม; วริยา ล้ำเลิศ (สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, 2017)

  งานวิจัยฉบับนี้ มีจุดมุ่งหมายเพื่อศึกษาค้นคว้าเฉพาะเรื่องความรับผิดทางกฎหมายของผู้อำนวยความสะดวกเพื่อการท่องเที่ยวเชิงการแพทย์ ในความเสียหายอันเกิดจากการปฏิบัติงาน เชื่อมโยงกับการรับรองมาตรฐานและคุณภาพของธุรกิจเพราะเป็นหลักการที่นำมาสู่การกำหนดขอบเขตความรับผิดทางกฎหมายของผู้อำนวยความสะดวกฯ อย่างสมเหตุสมผล ประกอบกับหน่วยงานที่ต้องรับผิดชอบในการควบคุมและกำกับดูแล โดยศึกษาบทกฎหมายไทยที่บังคับใช้อยู่ในปัจจุบันประกอบกับแนวทางการกำหนดมาตรฐานในการปฏิบัติงานของประเทศสาธารณรัฐเกาหลี และประเทศอิสราเอล เพื่อเสนอแนะแนวทางในการแก้ไขปัญหาเพื่อให้เกิดการคุ้มค ...
 • Thumbnail

  แนวทางการพัฒนาความสามารถในการแข่งขันของการท่องเที่ยวเชิงการแพทย์ 

  ภัทรภร จิรมหาโภคา; พัทรียา หลักเพ็ชร (สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, 2014)

  การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ดังนี้ คือ 1. เพื่อพัฒนาเครื่องมือที่ใช้ในการวัดระดับความสามารถในการแข่งขันในบริบท ของการท่องเที่ยวเชิงการแพทย์ 2. เพื่อศึกษาความคาดหวังและการรับรู้ของนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติต่อสถานประกอบการทางการแพทย์ 3. เพื่อศึกษาศักยภาพของสถานประกอบการทางการแพทย์ 4. เพื่อเสนอแนวทางการพัฒนาความสามารถในการแข่งขันของการท่องเที่ยวเชิงการแพทย์ โดยศึกษาตามหลักปัจจัยของความได้เปรียบในการแข่งขัน มี 4 ปัจจัย ได้แก่ 1) ด้านความมีคุณค่า (Valuable) 2) ด้านความหายาก (Rare) 3) ด้านความยากที่จะเลียนแบบ (Inimitable) และ 4) ด้านการไม่สามารถทด ...