Now showing items 1-1 of 1

  • Thumbnail

    การจัดการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ : กรณีศึกษา ศูนย์ศึกษาการพัฒนาอ่าวคุ้งกระเบน อันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดจันทบุรี 

    อรรถพล ใจงาม; จุฑารัตน์ ชมพันธุ์ (สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, 2014)

    งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อ 1) ศึกษาการจัดการท่องเที่ยวเชิงนิเวศของศูนย์ศึกษาการพัฒนาอ่าวคุ้งกระเบนฯ ใน 4 องค์ประกอบ คือ องค์ประกอบด้านพื้นที่ องค์ประกอบด้านกิจกรรม องค์ประกอบด้านการมีส่วนร่วม และองค์ประกอบด้านการจัดการ 2)ศึกษาปัญหาและอุปสรรคของแต่ละองค์ประกอบในการจัดการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ 3)เสนอแนวทางที่เหมาะสมในการจัดการการท่องเที่ยวเชิงนิเวศของศูนย์ศึกษาการพัฒนาอ่าวคุ้งกระเบนฯ โดยการวิจัยนี้เป็นงานวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูลโดยการสัมภาษณ์แบบกึ่งโครงสร้าง(Semi Structured Interviews) กับกลุ่มผู้มีส่วนได้ส ...