Now showing items 1-7 of 7

 • Thumbnail

  การศึกษาเชิงสำรวจการจำแนกกลุ่มนักท่องเที่ยวญี่ปุ่นสูงอายุโดยเทคนิควิเคราะห์การจัดกลุ่มปัจจัยการตัดสินใจเดินทางแบบพำนักระยะยาวในจังหวัดเชียงใหม่ 

  นรินทร์พร อภิรักษ์ไพบูลย์; พัทรียา หลักเพ็ชร (สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, 2014)

  การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์คือ 1) เพื่อจัดกลุ่มปัจจัยการตัดสินใจเดินทางของนักท่องเที่ยวชาวญี่ปุ่นในจังหวัด เชียงใหม่ 2) เพื่อจำแนกกลุ่มนกั ท่องเที่ยวญี่ปุ่นสูงอายุแบบพำนักระยะยาวในจังหวัดเชียงใหม่บนพื้นฐานปัจจัยการตัดสินใจเดินทางและพฤติกรรมการท่องเที่ยว 3) เพื่อศึกษาพฤติกรรมการท่องเที่ยวและปัจจัยการตัดสินใจเดินทางกับกลุ่มนักท่องเที่ยวที่มีการจำแนกกลุ่มแบบพำนักระยะยาวมีความแตกต่างกันหรือไม่ ศึกษาเป็น 3 ขั้นตอน 1) จัดกลุ่มปัจจัยด้วยเทคนิคการวิเคราะห์องค์ประกอบ การจัดกลุ่มความเหมือนกัน ไว้กลุ่มเดียวกัน 2) จำแนกกลุ่มนักท่องเที่ยวญี่ปุ่นสูงอายุ ...
 • Thumbnail

  จาก'บุพเพสันนิวาส'สู่การท่องเที่ยวเพื่อลดความยากจน 

  พิริยะ ผลพิรุฬห์ (สำนักพิมพ์บางกอกโพสต์, 2018-04-23)

  ความสำเร็จของละครแห่งปีอย่างบุพเพสันนิวาสช่วยให้เกิดการตื่นตัวของการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมของประเทศไทยเพิ่มมากขึ้น กระแสของการแต่งชุดไทยตามรอยละครไปเที่ยวในจังหวัดพระนครศรีอยุธยาเพิ่มขึ้น ขณะเดียวกันภาครัฐจะสามารถทำให้กระแสการท่องเที่ยวนี้มีความยั่งยืนได้มากน้อยเพียงใด และจะทำอย่างไรที่จะให้ประชาชนที่ฐานะยากจนได้เก็บเกี่ยวผลประโยชน์จากการท่องเที่ยวได้มากขึ้น
 • Thumbnail

  ต้องสร้างวัฒนธรรมการท่องเที่ยว 

  Unknown author (สำนักพิมพ์ ฏ ปฏัก, 2014-10-04)

  รศ.ดร.เทิดชาย ช่วยบำรุง คณบดีคณะการจัดการท่องเที่ยว สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า) ให้ความเห็นว่าถึงเวลาแล้วที่ประเทศไทยต้องให้ความสำคัญกับการท่องเที่ยว ทั้งที่เราอยู่ตรงกลาง แต่นักท่องเที่ยวไม่อยู่นาน กลับใช้เราเป็นทางผ่าน เพราะฉะนั้นเราควรสร้างแหล่งท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมแทนชายหาดที่ปัจจุบันนี้เราสู้เพื่อนบ้านไม่ได้แล้ว
 • Thumbnail

  แนวทางการจัดการการท่องเที่ยว กรณีศึกษา : แหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม ชุมชนคลองบางหลวง เขตภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร 

  จินดาภา กลิ่นเมือง; แสงแข บุญศิริ (สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, 2015)

  งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาความคิดเห็นของคนในชุมชน ที่มีต่อแนวทางการจัดการการท่องเที่ยว แหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม ของชุมชนคลองบางหลวง เขตภาษีเจริญ กรุงเทพมหานครเพื่อศึกษาความคิดเห็นของนักท่องเที่ยว ที่มีต่อแนวทางการจัดการการท่องเที่ยว แหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม ของชุมชนคลองบางหลวง เขตภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร และเพื่อนําเสนอแนวทางการจัดการการท่องเที่ยว แหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม ของชุมชนคลองบางหลวง เขตภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร กลุ่มตัวอย่างของงานวิจัยนี้ มีจํานวน 400 คนแบ่งเป็นประชากรในชุมชนคลองบางหลวง เขตภาษีเจริญ กรุงเทพมหานครจํานวน 250 ...
 • Thumbnail

  แนวทางการปรับใช้วรรณกรรมสินไซโดยชุมชนเพื่อสนับสนุนการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม 

  วนิดา อ่อนละมัย; สุดสันต์ สุทธิพิศาล (สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, 2015)

  วิทยานิพนธ์เรื่องแนวทางการปรับใช้วรรณกรรมสินไซโดยชุมชนเพื่อสนับสนุนการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม มีวัตถุประสงค์คือ 1) เพื่อรวบรวมข้อมูลด้านการปรับใช้วรรณกรรมสินไซ เพื่อสนับสนุนการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม 2) เพื่อศึกษาความคิดเห็นของคนในชุมชนที่มีต่อการปรับใช้วรรณกรรมสินไซเพื่อท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม 3) เพื่อศึกษาความคิดเห็นของหน่วยงานภาครัฐและรัฐวิสาหกิจที่มีต่อการปรับใช้วรรณกรรมสินไซเพื่อท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม และ 4) เพื่อเสนอแนวทางการปรับใช้วรรณกรรมสินไซเพื่อสนับสนุนการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม ระเบียบวิธีวิจัยท ...
 • Thumbnail

  เมืองโบราณ 'อู่ทอง' บนเส้นทางชุมชนเข้มแข็ง 

  เปี่ยมศักดิ์ คุณากรประทีป (เนชั่น มัลติมีเดีย กรุ๊ป, 2015-04-18)

  "อู่ทอง" อำเภอหนึ่งในจังหวัดสุพรรณบุรีจะมีทรัพยากรการท่องเที่ยวมากมายหลายด้าน อาทิเป็นแหล่งโบราณสถานในยุคทวารวดี พบร่องรอยประวัติศาสตร์การค้าและพุทธศาสนาเมื่อ 2,000 กว่าปีก่อน ทั้งยังมีแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติที่งดงามรวมไปถึงการท่องเที่ยวเชิงเกษตร และวิถีชีวิตที่เรียบง่าย จึงเป็นแหล่งที่มาของโครงการพัฒนาเมืองท่องเที่ยวสร้างสรรค์พื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน พื้นที่พิเศษเมืองโบราณอู่ทองคือพื้นที่ซึ่งมีอัตลักษณ์ในตนเอง จากหลักฐานทางโบราณคดีและประวัติศาสตร์ที่ค้นพบได้ระบุไว้ว่าที่นี่มีประวัติศาสตร์อันยาวนานกว่า 2,000 ปี จะเรียกว่าเป ...
 • Thumbnail

  สมรรถนะบุคลากรในอุตสาหกรรมไมซ์เพื่อเสริมสร้างพฤติกรรมความภักดีต่อตราสินค้าแก่ผู้เข้าร่วมกิจกรรม 

  ธนพล รุ่งเรือง; โชคชัย สุเวชวัฒนกูล (สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, 2015)

  การศึกษาวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ 1) เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ของสมรรถนะบุคลากรใน อุตสาหกรรมไมซ์กับพฤติกรรมความภักดีต่อตราสินค้าของผู้เข้าร่วมกิจกรรม 2) เพื่อศึกษาอิทธิพล ของสมรรถนะบุคลากรในอุตสาหกรรมไมซ์ที่มีผลต่อพฤติกรรมความภักดีต่อตราสินค้าของ ผู้เข้าร่วมกิจกรรม 3) เพื่อเสนอแนะสมรรถนะบุคลากรในอุตสาหกรรมไมซ์เพื่อเสริมสร้าง พฤติกรรมความภักดีต่อตราสินค้าแก่ผู้เข้าร่วมกิจกรรม