Now showing items 1-5 of 5

 • Thumbnail

  The Success of Community-Based Tourism Managementin Chiang Mai Province 

  Nutcha Permsuphakkul; Somsak Samukkethum (National Institute of Development Administration, 2019)

  The purposes of this research were 1) to study the characteristics of successful community-based tourism management in Chiang Mai province and 2) to study the favorable conditions for successful community-based tourism management in Chiang Mai province. The areas of study were 1) Ban Mae Kampong, Village No. 3, Huay Kaew Sub-district, Mae On District, Chiang Mai Province and 2) Baan Rai Kong Khing, Village No. 3, Nong Khwai Sub-district, Hang Dong District, Chiang Mai Province. The qualitative methods, namely documentary study, in-depth ...
 • Thumbnail

  การพัฒนาการมีส่วนร่วมของคนในชุมชนกลุ่มเจเนอเรชั่นวาย ในการจัดการการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน กรณีศึกษา ย่านเมืองเก่าภูเก็ต 

  สิรินภา จงเกษกรณ์; กนกกานต์ แก้วนุช (สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, 2021)

  การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์ได้แก่ 1. เพื่อศึกษาปัจจัยส่วนบุคคลและแรงผลักดันเข้าร่วมที่ส่งผลต่อการมีส่วนร่วมของคนในชุมชน กลุ่ม Gen Y ณ ย่านเมืองเก่าภูเก็ต 2. เพื่อศึกษาระดับการมีส่วนร่วมของคนในชุมชนกลุ่ม Gen Y ในการจัดการการท่องเที่ยว ณ ย่านเมืองเก่าภูเก็ต 3. เพื่อประเมินความรู้ความเข้าใจในแนวคิดการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนของคนในชุมชนกลุ่ม Gen Y ณ ย่านเมืองเก่าภูเก็ต 4. เพื่อเสนอแนะแนวทางการพัฒนาการมีส่วนร่วมของคนในชุมชนกลุ่ม Gen Y ในการจัดการการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน ณ ย่านเมืองเก่าภูเก็ต ศึกษาโดยใช้วิธีการวิจัยเชิงปริมาณ กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ ...
 • Thumbnail

  การวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วมในการพัฒนาระบบการจัดการท่องเที่ยวโดยชุมชนเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน: กรณีศึกษา ชุมชนป่าชายเลนแห่งหนึ่ง จังหวัดนครศรีธรรมราช 

  วิภาภรณ์ เครือจันทร์; สมศักดิ์ สามัคคีธรรม (สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, 2020)

  การศึกษาครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาถึงปัญหาและอุปสรรคในการจัดการท่องเที่ยวโดยชุมชน และแนวทางการพัฒนาเกี่ยวกับการจัดการท่องเที่ยวโดยชุมชนเพื่อก่อให้เกิดการพัฒนาที่ยั่งยืน ในกรณีของชุมชนป่าชายเลนจังหวัดนครศรีธรรมราชแห่งหนึ่ง การศึกษาครั้งนี้ใช้กระบวนการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม โดยให้ชุมชนมีส่วนร่วมในการวิเคราะห์ปัญหาและวางแผนการจัดการเชิงยุทธศาสตร์การพัฒนาแนวทางการจัดการท่องเที่ยวโดยชุมชน ผลการวิจัยพบว่า การท่องเที่ยวโดยชุมชนป่าชายเลนแห่งนี้ มีกิจกรรมการท่องเที่ยวที่ดึงดูดใจจากทรัพยากรธรรมชาติในชุมชน คือ สปาโคลนและอาหารทะเลสด ...
 • Thumbnail

  การสื่อสารเพื่อสร้างการมีส่วนร่วมในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติของชุมชนสู่การท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน: ชุมชนท่าพรุ-อ่าวท่าเลน จังหวัดกระบี่ 

  ธันย์ชนก ช่างเรือ; อุษา บิ้กกิ้นส์ (สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, 2017)

  การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) ศึกษาการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติของชุมชนสู่การท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน 2) วิเคราะห์กระบวนการสื่อสารเพื่อสร้างการมีส่วนร่วมของชุมชนสู่การท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนและ 3) ศึกษาผลของการสื่อสารเพื่อสร้างการมีส่วนร่วมในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติของชุมชนสู่การท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน:ชุมชนท่าพรุ - อ่าวท่าเลน จังหวัดกระบี่ ผู้วิจัยได้ใช้วิธีการวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research Method) 3 วิธีการ การสัมภาษณ์เชิงลึก (In-depth Interview) การสนทนากลุ่ม (Focus Group) และการสังเกตการณ์ (Observation) โดยมีกลุ่มเป้าหมายในก ...
 • Thumbnail

  การแบ่งส่วนตลาดนักท่องเที่ยวตามการรับรู้ ความคาดหวังและพฤติกรรมการท่องเที่ยวโดยชุมชน 

  อุณากุล อภิวนัสบดี; รักษ์พงศ์ วงศาโรจน์ (สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, 2020)

  การศึกษาวิจัยเรื่อง “การแบ่งส่วนตลาดนักท่องเที่ยวตามการรับรู้ ความคาดหวังและพฤติกรรมการท่องเที่ยวโดยชุมชน” ในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ 1) เพื่อประเมินการรับรู้และความคาดหวังของนักท่องเที่ยวต่อการท่องเที่ยวโดยชุมชนในพื้นที่เครือข่ายการท่องเที่ยวโดยชุมชน 2) เพื่อศึกษาถึงความแตกต่างของนักท่องเที่ยวโดยชุมชนในลักษณะทางด้านประชากรศาสตร์ ภูมิศาสตร์ จิตวิทยา พฤติกรรมนักท่องเที่ยว ที่มีการรับรู้และคาดหวังต่อการท่องเที่ยวโดยชุมชน และลักษณะพฤติกรรมการท่องเที่ยวโดยชุมชน 3) เพื่อจำแนกกลุ่มนักท่องเที่ยวโดยชุมชนตามความแตกต่างของลักษณะทางด้านประชากรศาสตร์ ภูมิศาสตร์ ...