Now showing items 1-8 of 8

 • Thumbnail

  การทดสอบทฤษฎีภาวะผู้นำในองค์การระบบเปิด : กรณีภาควิชามหาวิทยาลัยของรัฐ / โดย อวยชัย ชะบา 

  อวยชัย ชะบา; อรุณ รักธรรม, อาจารย์ที่ปรึกษา (สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, 1989)

  วัตถุประสงค์หลักของการศึกษาในครั้งนี้ คือการทดสอบทฤษฎีภาวะผู้นำจากต่างประเทศ ด้วยข้อมูลเชิงประจักษ์ของไทยได้รวบรวมข้อมูลจากภาควิชาในมหาวิทยาลัยของรัฐ ซึ่งเป็นประชากรในการศึกษาโดยการส่งแบบสอบถามไปให้ประเมินตนเอง โดยผู้ประเมินเป็นประชากรเป้าหมายได้แก่หัวหน้าภาควิชา จำนวน 182 ท่าน คณาจารย์ จำนวน 138 ท่าน และเจ้าหน้าที่ประจำภาควิชาจำนวน 160 ท่าน และติดตามสัมภาษณ์เจาะลึกอดีตหัวหน้าภาควิชาบางท่านเพื่อประกอบข้อค้นพบจากแบบสอบถาม
 • Thumbnail

  การนำการบริหารผลการปฏิบัติงานมาใช้กับส่วนราชการไทย: กรณีศึกษา กระทรวงอุตสาหกรรม 

  จิตรเลขา หวลกสิน; ทิพวรรณ หล่อสุวรรณรัตน์ (สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, 2017)

  การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อเสนอผลการศึกษาเรื่องการนำเครื่องมือการบริหารผล การปฏิบัติงาน (Performance Management) มาใช้กับส่วนราชการไทย ตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ. 2547 จนถึง พ.ศ. 2559 ในประเด็นเกี่ยวกับ 1) บทบาทของหน่วยงานกลาง 2) กระบวนการในการ นำการบริหารผลการปฏิบัติงานมาใช้กับส่วนราชการไทย และ 3) ความสอดคล้องกับบริบทของ ประเทศไทย
 • Thumbnail

  การบริหารงานตามโครงการพัฒนาการศึกษาของกรมการฝึกหัดครู : ศึกษาเฉพาะกรณี : โครงการผลิตครูปริญญาและครูประกาศนียบัตร 

  สุริยัน นนทศักดิ์; ขัตติยา กรรณสูต, อาจารย์ที่ปรึกษา (สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, 1967)

  ศึกษาถึงวิวัฒนาการของการฝึกหัดครู เริ่มตั้งแต่โรงเรียนการฝึกหัดครูสมัยรัชกาลที่ 5 เหตุผลที่ต้องให้มีการพัฒนาการศึกษาซึ่งเกี่ยวกับการผลิตครู ศึกษาถึงแผนการศึกษาของชาติและการศึกษาภาคบังคับ เพื่อให้ทราบปริมาณงานซึ่งกรมการฝึกหัดครูจะต้องรับผิดชอบ พิจารณาโครงการพัฒนาการศึกษาของกรมการฝึกหัดครูซึ่งมี 3 โครงการ แต่เลือกศึกษาเฉพาะ 2 โครงการที่เกี่ยวกับการผลิตครู โดยกล่าวถึงวัตถุประสงค์ นโยบาย และแผนงาน พร้อมกับวิจารณ์เกี่ยวกับปัญหาและอุปสรรคข้อขัดข้องต่าง ๆ แล้วชี้แจงให้เห็นว่าโครงการทั้ง 2 ได้รับผลสำเร็จตามความมุ่งหมายมากน้อยเพียงใด พร้อมกับเปรียบเทียบ ...
 • Thumbnail

  การบริหารงานปรับปรุงแหล่งเสื่อมโทรมในเขตเทศบาลนครกรุงเทพ 

  ศรีสุรางค์ อัศวนิก; ชุบ กาญจนประกร, อาจารย์ที่ปรึกษา (สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, 1967)

  การปรับปรุงแหล่งเสื่อมโทรมเป็นนโยบายที่สำคัญอย่างหนึ่งของประเทศ เพราะการปรับปรุงจะให้ผลดีอย่างน้อย 3 ประการคือ ด้านเศรษฐกิจ ด้านสังคม ซึ่งเกี่ยวกับปัญหาเกี่ยวกับสุขภาพอนามัย ความปลอดภัย และศีลธรรม และด้านการเมือง รัฐบาลได้มอบหมายให้เทศบาลนครกรุงเทพดำเนินการนี้ จึงได้จัดตั้งกรรมการขึ้นคณะหนึ่งเรียกว่าคณะกรรมการพิจารณากำจัดอาคารผิดสุขลักษณะและรกรุงรัง (ก.อ.ส.ร.) ขึ้นเมื่อเดือนกันยายน 2502 คณะกรรมการมีความเห็นว่าก่อนที่จะดำเนินการปรับปรุงแหล่งชุมชนในเขตเทศบาลนครกรุงเทพ ควรจะได้ทราบจำนวนและลักษณะแห่งความเสื่อมโทรมของแหล่งเสื่อมโทรมภายในเขตที่จะทำการปรับปรุง ...
 • Thumbnail

  การศึกษาเปรียบเทียบการบริหารจัดการของสำนักงานยุติธรรมจังหวัด: กรณีศึกษา สำนักงานยุติธรรมจังหวัดนครปฐม และจังหวัดสมุทรสงคราม 

  นุชชา ดอกตาลยงค์; สุวิชา เป้าอารีย์ (สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, 2014)

  การศึกษาเรื่องนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) ศึกษาถึงการบริหารจัดการของสำนักงานยุติธรรมจังหวัดที่อยู่ในโครงการนำร่องและสำนักงานยุติธรรมจังหวัดแบบเมตริกซ์ 2) ศึกษาเปรียบเทียบการบริหารจัดการของสำนักงานยุติธรรมจังหวัดที่อยู่ในโครงการนำร่องและสำนักงานยุติธรรมจังหวัดแบบเมตริกซ์ และ 3) ศึกษาปัญหา อุปสรรคและแนวทางการส่งเสริมการบริหารจัดการของสำนักงานยุติธรรมจังหวัดให้มีประสิทธิผล วิธีการศึกษาใช้แนวทางการวิจัยเชิงคุณภาพ ด้วยวิธีการสัมภาษณ์แบบเจาะลึกและการสังเกตพฤติกรรม ผู้ศึกษาได้ทำการรวบรวมข้อมูลที่ได้จากเอกสารและรวบรวมข้อมูลจากการสัมภาษณ์รายบุคคลรวมทั้งสิ้น 17 คน
 • Thumbnail

  ปัจจัยที่มีผลต่อวุฒิภาวะของผู้บริหารระดับกลาง : การศึกษาเปรียบเทียบผู้บริหารองค์การภาครัฐและเอกชน 

  กรองกาญจน์ ณ นครพนม; อุทัย เลาหวิเชียร, อาจารย์ที่ปรึกษา (สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, 1996)
 • Thumbnail

  ปัญหาการบริหารงานส่งเสริมอุตสาหกรรมขนาดย่อมในประเทศไทย 

  ศิริ ผาสุก; ไพเราะ ไพรอนันต์, อาจารย์ที่ปรึกษา (สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, 1968)

  เป็นการศึกษาการบริหารงานอุตสาหกรรมขนาดย่อมของรัฐ เฉพาะนโยบายที่เกี่ยวข้องกับการส่งเสริมอุตสาหกรรม ทั้งในรูปที่เป็นตัวบทกฎหมายและแผนพัฒนาเศรษฐกิจ ศึกษาการบริหารงานตามแผนทั้งในรูปคณะกรรมการที่เกี่ยวข้องกับการส่งเสริมส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง และศึกษาการบริหารของกรมส่งเสริมอุตสาหกรรมซึ่งมีหน้าที่โดยตรงต่อการส่งเสริมอุตสาหกรรมขนาดย่อมเท่านั้น ส่วนปัญหาการบริหารอื่น ๆ ผู้เขียนมิได้นำมากล่าวถึง.
 • Thumbnail

  ระบบการบริหารผลการปฏิบัติงานที่มีประสิทธิผลของโรงเรียนคาทอลิกในกรุงเทพมหานคร 

  ปฏิพัฒน์ อัครศรีเรือง; กัลยาณี เสนาสุ (สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, 2017)

  การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ดังนี้ 1) เพื่อศึกษาสภาพโดยทั่วไปของการบริหารผลปฏิบัติงานในโรงเรียนคาทอลิก 2) เพื่อสร้างตัวแบบระบบการบริหารผลปฏิบัติงานที่มีประสิทธิผลของโรงเรียนคาทอลิก 3) เพื่อประเมินตัวแบบระบบการบริหารผลการปฏิบัติงานของโรงเรียนคาทอลิกในด้านความเหมาะสมความเป็นไปได้ และประโยชน์ในการนำไปใช้การศึกษานี้เป็นงานวิจัยเชิงคุณภาพ เก็บข้อมูลจากโรงเรียนคาทอลิกในกรุงเทพมหานครจำนวน 10 แห่ง ด้วยการสัมภาษณ์ผู้บริหารและหัวหน้าฝ่ายจำนวน 20 คน และแจกแบบสอบถามความคิดเห็นครูและบุคลากรจำนวน 60 คน แล้วนำข้อมูลมาวิเคราะห์เชิงเนื้อหาและสถิติพรรณนา ...