Now showing items 1-3 of 3

 • Thumbnail

  CFO กับการบริหารการเงินของรัฐวิสาหกิจไทย 

  สรศาสตร์ สุขเจริญสิน (สำนักพิมพ์บางกอกโพสต์, 2016-12-19)

  ภารกิจในด้านการจัดหาแหล่งเงินทุนและบริหารเงิน เป็นโจทย์สำคัญของรัฐวิสาหกิจต่างๆ ในช่วงอนาคตอันใกล้นี้ ซึ่งล้วนแล้วแต่ต้องการ"มืออาชีพ" ทางด้านการเงินในการเข้ามาช่วยดูแลการบริหารการเงินของรัฐวิสาหกิจให้มีความราบรื่นและมีประสิทธิภาพ เนื่องจากความซับซ้อนของเครื่องมือทางการเงินและการบูรณาการเชิงยุทธศาสตร์ของโครงการลงทุนต่างๆ
 • Thumbnail

  การบริหารการเงินของธนาคารแห่งประเทศไทย 

  สอาด มโนรัตน์; มาลัย หุวะนันทน์, อาจารย์ที่ปรึกษา (สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, 1966)

  วิทยานิพนธ์นี้มุ่งที่จะศึกษาว่าธนาคารแห่งประเทศไทยมีบทบาทบริหารงาน ช่วยแก้ปัญหาเกี่ยวกับเงินทุนพัฒนาสำหรับเอกชนในระยะพัฒนาเศรษฐกิจอย่างไรบ้างในการสนับสนุนเกื้อกูลให้มีแหล่งทุนที่เอกชนจะกู้ยืมไปลงทุนได้โดยสะดวก
 • Thumbnail

  เปิดงานวิจัย'บริหารเงินวัด'พบบริจาคอื้อ ไร้ระบบจัดการ 

  ธนิสา ตันติเจริญ (กรุงเทพธุรกิจ, 2015-02-25)

  มีการสำรวจการบริหารจัดการทางการเงินภายในวัดทั้งหมด 490 แห่ง พบว่ามีวัดอยู่เกือบครึ่งที่เป็นรูปแบบเจ้าอาวาสดูแลรูปเดียว ไม่ใช่รูปแบบคณะกรรมการ หรือมีบ้างที่เจ้าอาวาสมอบหมายให้คนใดคนหนึ่งเป็นผู้รับผิดชอบดูแล เพราะฉะนั้นโครงสร้างก็อยู่กับเจ้าอาวาสที่จะจัดการอย่างไร