Now showing items 1-1 of 1

  • Thumbnail

    ความเสี่ยงเเละการบริหารความเสี่ยงทางเศรษฐกิจ 

    สันติ ชัยศรีสวัสดิ์สุข (สำนักพิมพ์บางกอกโพสต์, 2017-01-16)

    ประเด็นเรื่องความเสี่ยงเเละการบริหารจัดการความเสี่ยงทางเศรษฐกิจน่าจะเป็นเรื่องที่มีความสำคัญไม่ยิ่งหย่อนไปกว่าความพยายามในการขับเคลื่อนให้เศรษฐกิจของไทยมีการขยายตัวในอัตราที่เหมาะสม สำหรับปี 2560 นี้ มีปัจจัยทั้งภายในประเทศเเละต่างประเทศ ที่จะมีผลกระทบต่อเสถียรภาพทางเศรษฐกิจของไทยได้ทั้งในเเง่ของการเปลี่ยนแปลงเพิ่มขึ้น-ลดลงของอัตราการขยายตัวทางเศรษฐกิจ การขาดเสถียรภาพทางด้านราคา การขาดเสถียรภาพของอัตราแลกเปลี่ยน ซึ่งผู้บริหารเศรษฐกิจจำเป็นจะต้องตระหนัก เเละเตรียมการในการรับมือกับความเสี่ยงทางเศราฐกิจเหล่านี้จากปัจจัยต่างๆให้ดี