Now showing items 1-18 of 18

 • Thumbnail

  การจัดอัตรากำลังเจ้าหน้าที่ของคณะที่ปรึกษาระเบียบบริหาร 

  ชอบ ทิพวรรณ; สมศรี จุลละนันทน์, อาจารย์ที่ปรึกษา (สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, 1969)

  ศึกษาถึงงานของคณะที่ปรึกษาระเบียบบริหาร ในการจัดอัตรากำลังให้แก่กระทรวง ทบวง กรมต่าง ๆ ว่ามีความสามารถในการทำงานและได้ปรับปรุงงาน และได้รับผลสำเร็จประการใดบ้าง และมีสิ่งควรแก้ไขประการใดบ้าง การปฏิบัติงานจัดอัตรากำลังเจ้าหน้าที่ของคณะที่ปรึกษาระเบียบบริหารได้ใช้กรรมวิธีที่ถูกต้องตามหลักวิชาในการวิเคราะห์งาน การวิเคราะห์ปริมาณงาน การจำแนกตำแหน่งและการจัดระบบงาน คณะที่ปรึกษาระเบียบบริหารมีกลุ่มทำงานคือ เจ้าหน้าที่วิเคราะห์จากสำนักคณะกรรมการข้าราชการพลเรือนและสำนักงบประมาณ.
 • Thumbnail

  การนำวิธีประเมินผลการปฏิบัติงานมาใช้ในการพิจารณาบรรจุ แต่งตั้งเลื่อนเงินเดือน เลื่อนขั้น เลื่อนตำแหน่งและการส่งเสริมสมรรถภาพข้าราชการของกรมการปกครอง 

  สมัย ฮมแสน; เพ็ญศรี วายวานนท์, อาจารย์ที่ปรึกษา (สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, 1968)

  ปัจจุบันกรมการปกครองได้นำวิธีประเมินผลการปฏิบัติงานตามแบบของสหรัฐอเมริกามาใช้โดยเริ่มตั้งแต่ พ.ศ.2507 เป็นต้นมา แต่จากผลการศึกษาปรากฏว่าการนำวิธีประเมินผลมาใช้ประกอบการพิจารณา บรรจุ แต่งตั้ง เลื่อนเงินเดือน เลื่อนขั้น เลื่อนตำแหน่ง และส่งเสริมสมรรถภาพของข้าราชการกรมการปกครองยังมีข้อบกพร่องและอุปสรรคหลายประการ ทั้งในด้านที่เกี่ยวกับวิธีประเมินผลการปฏิบัติงาน และการนำผลที่ได้จากการประเมินมาใช้ ในด้านที่เกี่ยวกับวิธีประเมินผลการปฏิบัติงานนั้นมีข้อบกพร่องต่าง ๆ คือ.-
 • Thumbnail

  การบริหารงานบุคคลของคุรุสภา : บทศึกษาเฉพาะกรณีข้าราชการครู 

  สุทิน เอมะพัฒน์; ชุบ กาญจนประกร, อาจารย์ที่ปรึกษา (สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, 1967)

  ผู้เขียนวิทยานิพนธ์มุ่งศึกษาถึงความสัมพันธ์ระหว่างคุรุสภากับข้าราชการครู โดยพิจารณาถึงการคัดเลือก การบรรจุ การแต่งตั้ง การโอน การพิจารณาความดีความชอบ การลงโทษข้าราชการครู และการออกจากข้าราชการครู โดยศึกษาดูว่าคุรุสภาปฏิบัติอย่างไร มีอุปสรรคที่ควรแก้ไขปรับปรุงอย่างไรบ้าง นอกจากนี้ยังพิจารณาถึงความสัมพันธ์ระหว่างคุรุสภากับกระทรวงศึกษาธิการว่าใกล้ชิดเพียงใด ควรเพิ่มกิจกรรมอะไรบ้าง.
 • Thumbnail

  การบริหารงานบุคคลในอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการตุลาการ 

  สิทธิพร เกียรติศิริโรจน์; เพ็ญศรี วายวานนท์, อาจารย์ที่ปรึกษา (สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, 1970)

  ผู้เขียนวิทยานิพนธ์เริ่มด้วยการบรรยายประวัติความเป็นมาและวัตถุประสงค์ของการจัดตั้ง อำนาจหน้าที่และองค์ประกอบของคณะกรรมการตุลาการ พิจารณาหลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการสรรหา คัดเลือก บรรจุแต่งตั้ง ย้าย โอน และการออกจากราชการของข้าราชการตุลาการ ว่าเป็นอย่างไรตามหลักการบริหารงานบุคคลมากน้อยเพียงใด มีปัญหาหรือไม่ แล้วพิจารณาถึงวิธีการ และหลักเกณฑ์ต่าง ๆ ในการเลื่อนขั้นเงินเดือน การเลื่อนขั้น และตำแหน่งของข้าราชการตุลาการว่า วิธีการและหลักเกณฑ์เหล่านี้มีความเหมาะสมเพียงใด และคณะกรรมการตุลาการมีบทบาทอย่างไรในการพิจารณาความดีความชอบ ต่อจากนั้นผู้เ ...
 • Thumbnail

  การบริหารทรัพยากรมนุษย์ กรณีศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี 

  กิตติ มีลำเอียง; กิตติ บุนนาค (สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, 2014)

  การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) ศึกษารูปแบบการบริหารทรัพยากรมนุษย์ของ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี 2) ศึกษาระดับทัศนคติของบุคลากรในมหาวิทยาลัยราชภัฏ สุราษฎร์ธานีที่มีต่อการบริหารทรัพยากรมนุษย์ 3) ศึกษาปัญหาและอุปสรรคที่เกิดขึ้นจากการ บริหารทรัพยากรมนุษย์ของมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ซึ่งการศึกษามีมหาวิทยาลัยราชภัฏ สุราษฎร์ธานีเป็นหน่วยในการวิเคราะห์ โดยผู้วิจัยจะใช้การศึกษาแบบผสมผสานระหว่างการวิจัย เชิงปริมาณและการวิจัยเชิงคุณภาพ การวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative Research) จะใช้การวิจัยเชิง สำรวจ(Survey Research) โดยการใช้แบบสอบ ...
 • Thumbnail

  การบริหารทรัพยากรมนุษย์ในองค์การสาธารณประโยชน์ด้านสังคมสงเคราะห์เกี่ยวกับเด็กและสตรี 

  กรภัทร์ จารุกำเนิดกนก; จินดาลักษณ์ วัฒนสินธุ์, อาจารย์ที่ปรึกษา (สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, 2011)

  การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ ค้นหาแนวทางการบริหารทรัพยากรมนุษย์ในองค์การ สาธารณประโยชน์ด้านสังคมสงเคราะห์เกี่ยวกับเด็กและสตรีในประเทศไทย ด้วยระเบียบวิธีวิจัย เชิงคุณภาพ โดยวิธีการศึกษาเฉพาะกรณีในองค์การสาธารณประโยชน์ด้านสังคมสงเคราะห์ เกี่ยวกับเด็กและสตรีในประเทศไทย ที่ดําเนินการต่อเนื่องเป็นระยะเวลาตั้งแต่ 30 ปีขึ้นไป และมี เจ้าหน้าที่ 50 คนขึ้นไป จํานวน 3 กรณีศึกษา ผลการศึกษา พบว่า การบริหารทรัพยากรมนุษย์ในกรณีศึกษาปฏิบัติการผ่านระบบการ บริหารทรัพยากรมนุษย์ 5 ระบบย่อยที่สัมพันธ์กันและสอดคล้องกับสภาพแวดล้อมภายในและ ภายนอกองค์การซึ่งระบบย่อย ...
 • Thumbnail

  การประเมินบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทเชี่ยวชาญเฉพาะ สาขาการบริหารในระบบข้าราชการพลเรือนไทย 

  ยุภา ทรัพย์มรรค; จินดาลักษณ์ วัฒนสินธุ์, อาจารย์ที่ปรึกษา (สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, 2005)
 • Thumbnail

  การฝึกอบรมการจัดการงานบุคคลสำหรับฝ่ายจัดการและเจ้าหน้าที่ชั้นหัวหน้างานในวงการอุตสาหกรรมและธุรกิจ : ศึกษาเฉพาะกรณีของศูนย์อบรมแรงงาน 

  พิชัยรัตน์ สุขทรรศนีย์; อาชวัน วายวานนท์, อาจารย์ที่ปรึกษา (สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, 1968)

  ผู้เขียนได้แบ่งขอบเขตของการศึกษาออกเป็นสองตอน คือ การศึกษาดำเนินงานการฝึกอบรมตั้งแต่รุ่นที่ 1 ถึงรุ่นที่ 18 ซึ่งกองบริหารแรงงานกรมประชาสงเคราะห์เป็นผู้รับผิดชอบ โดยจะศึกษาในลักษณะประวัติความเป็นมาของการดำเนินงานฝึกอบรม ส่วนการศึกษาการดำเนินงานฝึกอบรมตั้งแต่รุ่นที่ 19 ถึงรุ่นที่ 23 ซึ่งอยู่ในความรับผิดชอบของกรมแรงงานนั้น ผู้เขียนได้ทำการศึกษาและวิเคราะห์อย่างละเอียด
 • Thumbnail

  การสำรวจสถานะการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ในธุรกิจแฟรนไชส์ในประเทศไทย 

  ฐาณิษา สุขเกษม; สมบัติ กุสุมาวลี, อาจารย์ที่ปรึกษา (สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, 2009)

  การศึกษาวิจัยเรื่องการส ารวจสถานะของการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ในธุรกิจแฟรนไชส์ใน ประเทศไทย มีวัตถุประสงค์หลักคือ ศึกษาสถานะของการมีอยู่ และการนำการพัฒนาทรัพยากร มนุษย์ไปใช้ในธุรกิจแฟรนไชส์ โดยศึกษาจากองค์กรซึ่งประกอบธุรกิจแฟรนไชส์ในฐานะเป็นผู้ขาย สิทธิ์ในประเทศไทยที่ดำเนินธุรกิจมานานกว่า 5 ปี มีการเติบโตอย่างต่อเนื่อง และใช้วิธีการเก็บ ข้อมูลโดยศึกษาจากเอกสารขั้นทุติยภูมิเกี่ยวกับองค์กร การสัมภาษณ์ และแบบ สอบถาม ข้อคำถามที่ใช้ในการสัมภาษณ์และจัดทำแบบสอบถามพัฒนาขึ้นจากการทบทวนวรรณกรรมด้าน ธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม และความคิดเห็นจากผู้เชี่ยวชาญด้านธุ ...
 • Thumbnail

  การหาความจำเป็นในการฝึกอบรมและการวางแผนพัฒนานักพัฒนาทรัพยากรบุคคล กองฝึกอบรม กรมทางหลวง กระทรวงคมนาคม 

  ดวงนภา สุวรรณธาดา; บูรพา ชดเชย, อาจารย์ที่ปรึกษา (สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, 2004)
 • Thumbnail

  การใช้งานและปัจจัยในการเลือกใช้ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารทรัพยากรมนุษย์ในธุรกิจการผลิตและการบริการในประเทศไทย 

  ทิพย์วดี ภู่ภิรมย์, 2525-; มณีวรรณ ฉัตรอุทัย, อาจารย์ที่ปรึกษา (สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, 2005)
 • Thumbnail

  การใช้ระบบสารสนเทศด้านทรัพยากรบุคคลเพื่อส่งเสริมประสิทธิภาพการบริหารทรัพยากรบุคคลในองค์กร : กรณีศึกษาบริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) 

  ปิยะฉัตร ฤกษ์เย็น; บุญอนันต์ พินัยทรัพย์, อาจารย์ที่ปรึกษา (สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, 2004)
 • Thumbnail

  ความสัมพันธ์ระหว่างการแสดงอัตลักษณ์ทางเพศของกลุ่มผู้มีความหลากหลายทางเพศ (LGBT) ต่อความมุ่งมั่นทุ่มเทในงาน (Passion) และบรรยากาศองค์การ (Organization Climate) 

  สุภัทรา เพียรดี; บุษกร วัชรศรีโรจน์ (สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, 2019)

  การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษา 1) ความสัมพันธ์ระหว่างการแสดงอัตลักษณ์ทางเพศ ของผู้มีความหลากหลายทางเพศต่อกวามมุ่งมั่นทุ่มเทในงาน 2 ความสัมพันธ์ระหว่างการแสดง อัตลักษณ์ ทางเพศของผู้มีความหลากหลายทางเพศต่อบรรยากาศองค์การ 3) ความสัมพันธ์ ระหว่าง บรรยากาสองค์การ และความมุ่งมั่นทุ่มเทในงานในมุมมองของผู้มีความหลากหลายทางเพศ การศึกษาครั้งนี้เป็นการศึกษาแบบผสานวิธี โดยใช้แบบสอบถามออนไลน์เพื่อสำรวจ กลุ่มตัวอย่างอันเป็นกลุ่มผู้มีความหลากหลายทางเพศ จำนวน 300 ชุด นำมาวิเคราะห์ด้วยวิธีการ สถิติพรรณนา การวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว ...
 • Thumbnail

  ความสัมพันธ์ระหว่างจำนวนข้าราชการกับปริมาณงาน : ศึกษาจากที่ทำการปกครองจังหวัดระยอง 

  กอบกุล กาญจนถวัลย์; สมศรี จุลละนันทน์, อาจารย์ที่ปรึกษา (สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, 1967)

  ที่ทำการปกครองจังหวัดระยอง มีปลัดจังหวัดเป็นผู้บังคับบัญชา มี 3 แผนกคือ แผนกจ่าจังหวัด แผนกผู้ตรวจราชการส่วนท้องถิ่น และแผนกเสมียนตราจังหวัด การที่ผู้เขียนเลือกศึกษาหน่วยงานนี้เพราะจังหวัดระยองเป็นจังหวัดค่อนข้างเล็ก มีปริมาณงานน้อย สามารถศึกษาได้ภายในเวลาอันจำกัด ปลัดจังหวัดและผู้ว่าราชการจังหวัด เป็นผู้มีความคิดก้าวหน้าพร้อมที่จะเปลี่ยนแปลงแก้ไขให้งานดีขึ้น
 • Thumbnail

  ระบบบริหารงานบุคคลของราชการบริหารส่วนท้องถิ่น 

  สรศักดิ์ สร้อยสนธิ์; สุรชัย สุพโปฎก, อาจารย์ที่ปรึกษา (สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, 1968)

  เป็นการศึกษาถึงระบบการบริหารงานบุคคลท้องถิ่นของประเทศไทย ซึ่งเป็นระบบที่มีคณะกรรมการระดับชาติ หรือรัฐบาลกลางเป็นผู้ควบคุมการบริหารงานซึ่งมีอยู่หลายระบบ แต่ละระบบก็มีองค์การกลางบริหารงานบุคคลของตน ได้แก่คณะกรรมการพนักงานเทศบาล คณะกรรมการข้าราชการส่วนจังหวัด นอกจากนี้ กฎหมายยังกำหนดให้กระทรวงมหาดไทยควบคุมการบริหารงานบุคคลพนักงานสุขาภิบาล และพนักงานตำรวจอีกด้วย ส่วนการบริหารงานบุคคลในระดับท้องถิ่นนั้น องค์การบริหารงานบุคคลเป็นผู้กระจายอำนาจให้แก่องค์การบริหารบุคคลในระดับท้องถิ่นซึ่งมีอยู่ 3 คณะกรรมการ คือ อ.ก.จ. อ.ก.ท.จังหวัด และ อ.ก.ท.เทศบาล ...
 • Thumbnail

  รูปแบบการธำรงรักษาบุคลากรนักบินของสายการบินต้นทุนต่ำในประเทศไทย 

  ธัญญา ญาณภักดี; พัทรียา หลักเพ็ชร (สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, 2019)

  งานวิจัยชิ้นนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อตรวจสอบปัจจัยเชิงสาเหตุของ ทรัพยากรของงาน ทรัพยากรส่วนบุคคล และค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงินที่มีต่อการธำรงรักษาบุคลากรนักบินของสายการบินต้นทุนต่ำในประเทศไทย ผ่านตัวแปรคั่นกลางความผูกพันในงาน ซึ่งเก็บรวบรวมข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่างจากนักบินของสายการบินต้นทุนต่ำในประเทศไทย จำนวนทั้งสิ้น 317 คน  ด้วยแบบสอบถามและการสัมภาษณ์ โดยอาศัยสถิติเป็นตัวอธิบายผลการวิเคราะห์ข้อมูล จากโปรแกรมสำเร็จรูป SPSS version 22 และการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยัน  และการวิเคราะห์โมเดลสมการโครงสร้างโดยใช้โปรแกรม Mplus 7 ผลการวิเคราะห์ ...
 • Thumbnail

  เทคนิคการบริหารงานบุคคล : การศึกษาเฉพาะกรณีการจัดสวัสดิการโดยฝ่ายสวัสดิการโรงงานยาสูบ กระทรวงการคลัง 

  ชูเกียรติ กาญจนชาติ; ชุบ กาญจนประกร, อาจารย์ที่ปรึกษา (สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, 1974)

  มุ่งศึกษางานสวัสดิการในโรงงานยาสูบ ซึ่งฝ่ายสวัสดิการรับผิดชอบงานหลักโดยตรงเท่านั้น เช่น กิจการให้กู้ยืมเงินโดยแผนกทุนสงเคราะห์ การจัดสรรที่ดินและอาคารสงเคราะห์ให้แก่พนักงานโดยแผนกเคหะสงเคราะห์ การช่วยเหลือทางด้านการศึกษาแก่บุตรพนักงานยาสูบโดยแผนกห้องสมุด การช่วยเหลือทางพิธีการต่าง ๆ รวมทั้งการดำเนินงานทางด้านฌาปนกิจโดยแผนกพิธีการสงเคราะห์ การออกหนังสือนิตยสารและบริการห้องสมุดโดยแผนกห้องสมุด รวมทั้งกิจการดนตรีเพื่อความบันเทิงของพนักงานโดยแผนกดนตรี การศึกษานี้เพื่อจะหาความจริงว่า งานสวัสดิการที่ฝ่ายสวัสดิการประสบความสำเร็จอย่างดีจนเป็นที่สนใจของร ...
 • Thumbnail

  แนวทางการรักษาบุคลากรเจนเนอเรชั่นวายในธุรกิจโรงแรมขนาดกลาง พื้นที่กรุงเทพมหานคร 

  สุปรียา ม่วงรอด; กนกกานต์ แก้วนุช (สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, 2020)

  การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษา 1) เพื่อศึกษาปัญหาและหาสาเหตุการย้ายงานจากโรงแรมขนาดกลางไปสู่โรงแรมขนาดใหญ่ของบุคลากรเจเนอเรชั่นวาย 2) เพื่อสร้างแนวทางในการรักษาบุคลากรเจนเนอเรชั่นวายในธุรกิจโรงแรมขนาดกลาง ดำเนินการศึกษาในรูปแบบการวิจัยเชิงคุณภาพ  เก็บรวบรวมข้อมูลโดยการสัมภาษณ์เชิงลึก (In-Depth Interview) ผู้ให้ข้อมูลหลักแบ่งออกเป็น 3 กลุ่ม ได้แก่ ผู้บริหารองค์กร ฝ่ายทรัพยากรบุคคล และบุคลากรเจนเนอเรชั่นวายในธุรกิจโรงแรมขนาดกลาง พื้นที่กรุงเทพมหานคร ผลการวิจัยตามวัตถุประสงค์ข้อที่ 1 พบว่า ปัญหาและสาเหตุการย้ายงานจากโรงแรมขนาดกลางไปสู่โร ...