Now showing items 1-5 of 5

 • Thumbnail

  การบริหารงานบุคคลของวิทยาลัยครูและมหาวิทยาลัยในจังหวัดชายแดนภาคใต้ 

  สายพิณ ยิ้มอ่อน; วิชัย รูปขำดี, อาจารย์ที่ปรึกษา (สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, 1994)
 • Thumbnail

  การบริหารงานบุคคลในจังหวัดชายแดนภาคใต้ของกรมสามัญศึกษา 

  กรองทอง เขียนทอง; วิชัย รูปขำดี, อาจารย์ที่ปรึกษา (สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, 1994)

  การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษา กระบวนการบริหารงานบุคคล ของหน่วยงานสังกัดกรมสามัญศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ ใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ ได้แก่ จังหวัดยะลา ปัตตานี นราธิวาส และเสนอแนะมาตรการเชิงนโยบายที่เกี่ยวข้องกับการสนับสนุนการบริหารงานบุคคล
 • Thumbnail

  การบริหารงานบุคคลในจังหวัดชายแดนภาคใต้ของกรมส่งเสริมการเกษตร 

  นิตยา สินเธาว์; วิชัย รูปขำดี, อาจารย์ที่ปรึกษา (สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, 1994)

  การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อศึกษาถึงรูปแบบและกระบวนการบริหารงานบุคคลของระบบราชการไทย โดยเฉพาะระบบการบริหารงานบุคคลของกรมส่งเสริมการเกษตร และสภาพปัญหาและสาเหตุของปัญหาของการบริหารงานบุคคลในจังหวัดชายแดนภาคใต้ ของกรมส่งเสริมการเกษตร รวมทั้งการเสนอแนะมาตรการเชิงการนำนโยบายไปปฏิบัติเกี่ยวกับการสนับสนุนการบริหารงานบุคคล
 • Thumbnail

  การบริหารงานบุคคลในจังหวัดชายแดนภาคใต้ของกระทรวงสาธารณสุข 

  อุทัยวรรณ ศิลปพิพัฒน์; วิชัย รูปขำดี, อาจารย์ที่ปรึกษา (สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, 1994)

  การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ (1) เพื่อศึกษาถึงรูปแบบและกระบวนการในการบริหารงานบุคคลของระบบราชการไทย โดยเฉพาะระบบการบริหารงานบุคคลของหน่วยงานสาธารณสุข (2) เพื่อศึกษาถึงปัญหาและสาเหตุของปัญหาของการบริหารงานบุคคลในจังหวัดชายแดนภาคใต้ของกระทรวงสาธารณสุข และเสนอแนะมาตรการเชิงการนำนโยบายไปปฏิบัติเกี่ยวกับการสนับสนุนการบริหารงานบุคคล
 • Thumbnail

  โครงสร้างการบริหารราชการและระบบการบริหารงานบุคคลในจังหวัดชายแดนภาคใต้ 

  สุพรรณี เหลืองเกรียงไกร; วิชัย รูปขำดี, อาจารย์ที่ปรึกษา (สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, 1994)

  ปัญหาเฉพาะของจังหวัดชายแดนภาคใต้ เป็นปัญหาที่เกิดจากความขัดแย้งในด้านต่าง ๆ ที่มีรูปแบบเชื่อมโยงซึ่งกันและกันทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม และการเมือง รัฐบาลได้พยายามดำเนินการแก้ไข โดยกำหนดนโยบายเฉพาะเกี่ยวกับการบริหารราชการและระบบการบริหารงานบุคคลตลอดมา แต่ปัญหาดังกล่าวยังคงอยู่