Now showing items 1-2 of 2

 • Thumbnail

  การประเมินความยืดหยุ่นด้านความจุของโครงข่ายการคมนาคมเพื่อรองร้บการขนส่งสินค้าในพื้นที่ภาคตะวันออก 

  รพีพัฒน์ ชัยประสิทธิ์; สราวุธ จันทร์สุวรรณ (สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, 2016)

  งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาตัวแบบทางคณิตศาสตร์เพื่อสนับสนุนการพัฒนาแผนเพิ่ม ประสิทธิภาพโครงข่ายการขนส่งสินค้าต่อเนื่องหลายรูปแบบพื้นที่ภาคตะวันออกโดยในการศึกษานี้ จะพิจารณาการขนส่งสินค้า 2รูปแบบคือการขนส่งสินค้าด้วยโครงข่ายทางหลวงและรถไฟ โดยการประเมินประสิทธิ ภาพแผนพัฒนาได้ใช้ตัวแบบ Network Reserved Capacity ซึ่ งเป็นตัวแบบทางคณิตศาสตร์ที่ประกอบด้วยปัญหา 2 ระดับ คือ ปัญหาระดับบน ซึ่งเป็นการคำนวณหาค่าที่มากที่สุดของ สัดส่วนปริมาณความต้องการเดินทางที่เพิ่มขึ้นในโครงข่ายการขนส่งสินค้า หรือ μ และปัญหาระดับล่าง ซึ่งจะแสดงพฤติกรรมการเลือกเส้น ...
 • Thumbnail

  การพัฒนาตัวแบบความยืดหยุ่นของโซ่อุปทานสินค้าเกษตร กรณีศึกษา มันสำปะหลังในประเทศไทย 

  ปารียา ศิริวัฒนพันธ์; สราวุธ จันทร์สุวรรณ (สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, 2016)

  ยุทธศาสตร์สำคัญ ประการหนึ่งของภาครัฐคือการเพิ่มขีดความสามารถในการบริหาร จัดการระบบโลจิสติกส์และโซ่อุปทานสินค้าเกษตรตั้งแต่ต้นน้ำจนถึงผู้บริโภคโดยมุ่งเน้นการ บริหารจัดการโลจิสติกส์ให้มีประสิทธิภาพและเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันให้สูงขึ้น ตัวชี้วัดประสิทธิภาพตามแผนยุทธศาสตร์ที่ผ่านมาพิจารณาเพียงเรื่องของต้นทุน (Cost) เวลา (Lead Time) และความน่าเชื่อถือ (Reliability) แต่ตัวชี้วัดที่สำคัญอีกตัวหนึ่งคือ ความยืดหยุ่นของโซ่ อุปทาน ซึ่งแสดงถึงความสามารถที่ระบบสามารถรองรับการเปลี่ยนแปลงของอุปสงค์อันเป็นผลมา จากการเปลี่ยนแปลงของราคาและนโยบายการสนับสนุน ...