Now showing items 1-2 of 2

 • Thumbnail

  นโยบายสาธารณะ การวางแผน และการจัดการเชิงกลยุทธ์ 

  ณัฐกริช เปาอินทร์ (โรงพิมพ์รัตนไตร, 2018)
 • Thumbnail

  ปัญหาการประสานงานของผู้ว่าราชการจังหวัด 

  สันติ เกรียงไกรสุข; ฑิตยา สุวรรณะชฎ, 2474-, อาจารย์ที่ปรึกษา (สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, 1969)

  ศึกษาและวิเคราะห์ปัญหาการประสานงานในส่วนภูมิภาค ในแง่การร่วมมือกันปฏิบัติจัดทำโครงการจังหวัดระหว่างผู้ว่าราชการจังหวัดกับหัวหน้าส่วนราชการประจำจังหวัดแผนกต่าง ๆ ศึกษาสาเหตุของปัญหา โดยศึกษาถึงการจัดระเบียบบริหารราชการส่วนภูมิภาคปัจจุบันว่า มีศูนย์กลางการปกครองบริหารและเอกภาพในการปกครองบังคับบัญชาหรือไม่ ตลอดจนลักษณะการเหลื่อมล้ำและขัดแย้งไม่เป็นแบบเดียวกันของบทบัญญัติบางมาตรา แล้วเสนอวิเคราะห์ข้อมูลที่ได้จากความคิดเห็นของผู้ว่าราชการจังหวัดและหัวหน้าส่วนราชการประจำจังหวัดที่มีต่อการติดต่อราชการ การควบคุมและเอกภาพในการบริหารราชการในส่วนภูมิภาค ...