Now showing items 1-3 of 3

 • Thumbnail

  การปกครองตำบลและหมู่บ้านของประเทศไทย 

  อยุธย์ คชพิมพ์; ชุบ กาญจนประกร, อาจารย์ที่ปรึกษา (สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, 1966)

  นับแต่มีการปฏิรูปการปกครองในสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว แนวทางการปกครองตำบลและหมู่บ้านมีลักษณะไปในทางที่จะให้ประชาชนในตำบล หมู่บ้าน มีส่วนร่วมในการปกครองและดำเนินกิจการของตำบล หมู่บ้าน มากขึ้น แม้ว่าความพยายามเช่นนี้จะได้หยุดชงักไปบ้างตามสมัยและวาระต่าง ๆ แต่ในที่สุดกลายเป็นนโยบายสำคัญของรัฐบาล โดยเฉพาะในสมัยหลังสงครามโลกครั้งที่ 2 ในอันที่จะให้ตำบลมีการปกครองอย่างจริงจังโดยจัดตั้งสภาตำบล ต่อมาก็จัดตั้งองค์การบริหารส่วนตำบลขึ้น กิจการเหล่านี้ยังจะต้องพัฒนาต่อไปอีกมาก แต่จะต้องใช้เวลาบ้างเพราะมีอุปสรรคหลายประการ อุปสรรคเหล่านั้นได้แก่ ...
 • Thumbnail

  การปกครองส่วนภูมิภาคของไทย : ศึกษาเฉพาะกรณีการจัดรูปแบบหน่วยปกครอง 

  ประสาร ทิพยเกษร; ประทาน คงฤทธิศึกษากร, อาจารย์ที่ปรึกษา (สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, 1970)

  ศึกษาเรื่องการจัดรูปแบบการปกครองในส่วนภูมิภาค หรือการปกครอง อาณาเขตในสมัยสมบูรณาญาสิทธิราช โดยเฉพาะการจัดตั้งมณฑลเทศาภิบาล ซึ่งมีลักษณะรูปแบบคล้ายคลึงกับภาค โดยการวิเคราะห์ถึงมูลเหตุของการจัดตั้ง และการยุบเลิกมณฑลเทศาภิบาล ข้อดี และข้อจำกัดของการบริหารราชการในรูปแบบมณฑลเทศาภิบาล กล่าวถึงปัญหาเกี่ยวกับการจัดรูปแบบหน่วยปกครองระบบภาคของไทย เป็นการศึกษาวิวัฒนาการการปกครองส่วนภูมิภาคของไทยภายหลังการเปลี่ยนแปลงการปกครองสู่ระบอบประชาธิปไตยแล้ว โดยชี้ให้เห็นว่าการจัดรูปการปกครองส่วนภูมิภาคของไทยนั้นได้เปลี่ยนแปลงไปตามหลักการ หรือทฤษฎีของระบอบการปกครองข ...
 • Thumbnail

  บทบาทของศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ในทัศนะของหัวหน้าส่วนราชการระดับอำเภอสังกัด 4 กระทรวงหลัก 

  นพปฎล มกุลกาญจน์; สุรสิทธิ์ วชิรขจร, อาจารย์ที่ปรึกษา (สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, 1996)