Now showing items 1-1 of 1

  • Thumbnail

    การบริโภคอาหารของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้นในกรุงเทพมหานคร 

    ศลาลิน ดอกเข็ม; พาชิตชนัต ศิริพานิช, อาจารย์ที่ปรึกษา (สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, 2011)

    การศึกษาเรื่องนีมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาความรู้และพฤติกรรมการบริโภคอาหารตลอดจน ความสัมพันธ์ระหว่างขนาดรูปราง ลักษณะทัวไป ความรู้เกี่ยวกับการบริโภคอาหาร และพฤติกรรม การบริโภคอาหารของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้นในกรุงเทพมหานคร เครื่องมือที่ใช้ในการ เก็บรวบรวมข้อมูล คือ แบบสอบถามการบริโภคอาหาร ซึ่งมีความเชื่อมันตามตัวชี้วัดของครอนบาค เท่ากบ 0.8943 เก็บรวบรวมข้อมูลจากตัวอย่างที่่สุ่มจากนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้นใน กรุงเทพมหานคร โดยใช้แผนการสุ่มตัวอย่างแบบแบ่งกลุ่ม ขั้น ขนาดตัวอย่างที่่ใช้ในการศึกษา จํานวน 694 คน ซึ่งสุ่มมาจากโรงเรียนในสังกัดสํ ...