Now showing items 1-6 of 6

 • Thumbnail

  NIDA model ปฏิรูปประเทศไทย 

  สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, 2014)

  โมเดลปฏิรูปประเทศไทย 15 ด้าน ได้แก่ ด้านการเมือง, การต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน และสร้างมาตรฐานจริยธรรมผู้บริหารประเทศ, กระบวนการยุติธรรม, การบริหารราชการแผ่นดิน, การศึกษา, โครงสร้างเศรษฐกิจและสวัสดิการสังคม, ข้อมูลข่าวสาร, ความเหลื่อมล้ำทางการเมือง เศรษฐกิจ และสังคม, การปราบปรามการค้ามนุษย์, การท่องเที่ยว, สิ่งแวดล้อม, เทคโนโลยีสารสนเทศ, การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์, ระบบการขนส่งโลจิสติกส์ และพลังงาน
 • Thumbnail

  เชื่อหลังใช้รธน.-ปฏิรูปใหญ่'บรรเจิด'หวั่นอำนาจรัฐเพิ่ม 

  Unknown author (สำนักพิมพ์มติชน, 2016-12-04)

  เมื่อวันที่ 3 ธันวาคม นายอุดม รัฐอมฤต โฆษกคณะกรรมการร่างรัฐธรรมนูญ กล่าวปาฐกถา หัวข้อ"รัฐธรรมนูญกับการปฏิรูปประเทศว่า กรอบในการทำรัฐธรรมนูญฉบับนี้คือการพยายามทลายอำนาจดิบ ไม่ว่าจะมาจากกลุ่มไหน ตระกูลไหนก็ต้องกลับเข้ามาอยู่ในระเบียบเดียวกัน แม้รัฐธรรมนูญฉบับนี้จะแก้ไขยาก แต่ยืนยันว่าไม่ได้คิดจะมัดมือมัดเท้านักการเมือง และไม่ได้ร่างรัฐธรรมนูญมาเพื่อรองรับอำนาจของใครคนใดคนหนึ่ง เชื่อว่าสังคมตัดสินได้ และหากวันข้างหน้ามีอะไรที่ไม่ถูกต้องหรือต้องเปลี่ยนแปลงก็สามารถทำได้ ทุกอย่างต้องค่อยเป็นค่อยไป
 • Thumbnail

  'ทปอ.'เสนอปฏิรูป 6 ด้าน เลือกนายกฯโดยตรง-ส.ส.ไร้สังกัด 

  Unknown author (กรุงเทพธุรกิจ, 2014-12-04)

  นายประดิษฐ์ วรรณรัตน์ อธิการบดีสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์(นิด้า) ในฐานะรักษาการประธานที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย(ทปอ.) พร้อมสมาชิกทปอ.ได้เข้ายื่นข้อศึกษาและข้อเสนอแนะจากคณะทำงานปฏิรูปทั้ง 6 ด้าน ต่อประธานสภาปฏิรูปแห่งชาติ(สปช.) เพื่อประกอบการพิจารณาในการปฏิรูปประเทศ
 • Thumbnail

  'นิด้า-มธ.'เสนอกรอบปฏิรูปฯ 

  Unknown author (ASTV ผู้จัดการ, 2014-11-13)

  รศ.ดร.ประดิษฐ์ วรรณรัตน์ อธิการบดีสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์(นิด้า) พร้อมคณะ 20 คน เข้าพบประธานสภาปฏิรูปแห่งชาติ(สปช.) เพื่อเสนอแนวทางการปฏิรูปประเทศ"นิด้าโมเดล" ซึ่งมีทั้งหมด 15 ด้าน
 • Thumbnail

  ยกเครื่อง'การเมือง-กฎหมาย-เหลื่อมล้ำ'ฉบับ'นิด้าโมเดล ปฏิรูปประเทศไทย' 

  Unknown author (มติชน, 2014-11-15)

  สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์(นิด้า) ได้นำเสนอแนวทางการปฏิรูปประเทศ'นิด้าโมเดล ปฏิรูปประเทศ' ซึ่งมีรายละเอียดและเนื้อหาครอบคลุมทั้ง 15 ด้าน
 • Thumbnail

  สร้างพื้นที่'ผู้เห็นต่าง'คุยตกผลึกก่อนปฏิรูป 

  ธนิสา ตันติเจริญ (บริษัท เนชั่น มัลติมีเดียกรุีป, 2014-10-19)

  ศ.ดร.ชาติชาย ณ เชียงใหม่ อาจารย์ประจำคณะพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ นิด้า มีความเห็นว่่า ความเหลื่อมล้ำของผู้คนในมิติต่างๆ คือต้นตอของความขัดแย้งที่ฝังลึกในสังคมไทย ปัญหาสำคัญอย่างหนึ่งคือ คนในเมืองหรือคนกรุงเทพฯ มักได้เรียนหนังสือหรือมาจากตะวันตก ขณะที่เพื่อนร่วมประเทศอีกหลายสิบล้านคน ไม่ได้เรียนหรือรู้เห็นเรื่องของต่างประะเทศในแบบเดียวกัน ฉะนั้นคน 2 กลุ่มนี้จึงเหมือนอยู่กันคนละโลก การปฏิรูปจึงต้องใช้'การสื่อสารทางสังคม'เพื่อสร้างความเข้าใจร่วมกัน เรียกว่าร่วมคิดกันใหม่ อย่าเอาแต่เสนอประเด็นปฏิรูปที่ยกมาจากต่างประเทศทั้งกระบิ คนไทย 60 กว่าล้านคนไม่เข้าใจ ...