Now showing items 1-2 of 2

 • Thumbnail

  'กปปส.'บอกการบ้าน'คสช.'แนะบริหารอำนาจยังไงไม่ให้พัง 

  วรพล กิตติรัตวรางกูร (สารสู่อนาคต, 2014-10-28)

  ศ.ดร.สมบัติ ธำรงธัญวงศ์ 1 ใน 5 แกนนำกปปส.ได้แนะการบริหารประเทศของคสช.ว่า ภารกิจแรกของคสช.คือ ต้องกอบกู้ความเป็นเอกภาพความสามัคคีของคนในชาติกลับคืนมาให้ได้ ถ้าทำไม่สำเร็จประเทศก็จะมีปัญหาต่อไปในอนาคต
 • Thumbnail

  นักวิชาการแนะ'คสช.'เลือกคนกลางขับเคลื่อนศูนย์ปรองดองสมานฉันท์ 

  Unknown author (มติชน, 2014-10-28)

  นักวิชาการเห็นด้วยในการจัดตั้งศูนย์ปรองดองสมานฉันท์เพื่อการปฏิรูป และศูนย์ปรองดองนี้ต้องทำให้ทุกฝ่ายไว้วางใจ และเข้ามามีส่วนร่วม อาจจะจัดตั้งบุคคลใดบุคคลหนึ่งเข้ามาดูแลแก้ปัญหา และบุคคลนั้นจะต้องเป็นที่ยอมรับจากประชาชนทั้งสองฝ่าย และที่สำคัญทุกฝ่ายจะต้องเข้าใจอย่างหนึ่งคือ การยอมรับในความเห็นที่แตกต่างกันได้ ซึ่งเป็นสิ่งสำคัญที่จะทำให้เกิดการปรองดองขึ้น