Now showing items 1-6 of 6

 • Thumbnail

  การประชาสัมพันธ์ของการไฟฟ้านครหลวง 

  พิมล แจ่มจรัส; ไพบูลย์ ช่างเรียน, อาจารย์ที่ปรึกษา (สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, 1971)

  การประชาสัมพันธ์ของการไฟฟ้านครหลวงนั้นพิจารณาได้เป็น 2 ทาง คือ การประชาสัมพันธ์ด้านบริการอย่างหนึ่งและการบริหารด้านความปลอดภัยอีกอย่างหนึ่ง สำหรับในด้านบริการนั้นเนื่องจากการไฟฟ้านครหลวงเป็นองค์การที่ดำเนินงานแบบผูกขาด จึงไม่จำเป็นต้องแข่งขันในเชิงการขายกับองค์การอื่น ๆ แต่ในด้านความปลอดภัยในการใช้ไฟฟ้านั้นเป็นเรื่องความรับผิดชอบต่อสาธารณะ
 • Thumbnail

  การประชาสัมพันธ์ของข้าราชการฝ่ายปกครองระดับอำเภอในจังหวัดอ่างทอง 

  ไพฑูรย์ บุญวัฒน์; ชุบ กาญจนประกร, อาจารย์ที่ปรึกษา (สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, 1967)

  ผู้เขียนวิทยานิพนธ์ได้ทำการศึกษาเรื่องนี้โดยพิจารณาเปรียบเทียบเกี่ยวกับการดำเนินงานประชาสัมพันธ์ในทัศนะของข้าราชการฝ่ายปกครอง จากผลการศึกษาปรากฏว่ามีปัญหาสำคัญ ๆ ทำให้การปฏิบัติงานประชาสัมพันธ์ไม่ประสบผลสำเร็จตามวัตถุประสงค์ ซึ่งผู้เขียนเห็นสมควรแก้ไข คือ
 • Thumbnail

  การฝึกอบรมหลักสูตรเจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์ ฝ่ายอำนวยการโรงเรียนการประชาสัมพันธ์ กรมประชาสัมพันธ์ 

  ปราโมทย์ อิทธิกุล; อาชวัน วายวานนท์, อาจารย์ที่ปรึกษา (สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, 1968)

  ผู้เขียนมุ่งศึกษาโรงเรียนประชาสัมพันธ์ โดยแบ่งการศึกษาเป็น 2 ลักษณะคือ ด้านบริหารและด้านวิชาการ ด้านบริหารได้ศึกษาถึงลักษณะของการจัดตั้งหน่วยงาน การบริหารงานของแผนกโรงเรียนการประชาสัมพันธ์กับผู้อำนวยการโรงเรียนประชาสัมพันธ์ ตลอดจนศึกษาการติดต่อประสานงานต่าง ๆ ภายในกรมและกับภายนอก ส่วนในด้านวิชาการมุ่งพิจารณาหลักสูตรที่วางไว้สำหรับการฝึกอบรม การดูงาน และปฏิบัติงานสนาม และประโยชน์ที่ผู้รับการฝึกอบรมได้รับ.
 • Thumbnail

  การศึกษากระบวนการสื่อสารตลาดเชิงกิจกรรม กรณีศึกษา Cheeze Market 

  กัญญ์ตรัตน์ เชิดเกียรติกุล; อัศวิน เนตรโพธิ์แก้ว (สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, 2017)

  งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษารูปแบบตลาดเชิงกิจกรรม : กรณีศึกษา Cheeze Market เพื่อศึกษากระบวนการสื่อสารของผู้ค้าที่มีต่อการจัดตลาดเชิงกิจกรรม Cheeze Market  ศึกษาช่องทางการรับรู้ของลูกค้าที่มีต่อการจัดตลาดเชิงกิจกรรม Cheeze Market และศึกษาความพึงพอใจของลูกค้าที่มีต่อตลาดเชิงกิจกรรม Cheeze Market โดยประยุกต์ใช้แนวความคิดการจัดกิจกรรมทางการตลาด แนวคิดสื่อที่ใช้ในการประชาสัมพันธ์ แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับการสื่อสาร แนวคิดและทฤษฎีการรับรู้ แนวคิดและทฤษฎีการเปิดรับสื่อและแนวคิดเกี่ยวกับความพึงพอใจ กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษา คือ ผู้ก่อตั้ง Cheeze ...
 • Thumbnail

  งานประชาสัมพันธ์ของรัฐ : บทศึกษาเฉพาะกรณีการปฏิบัติงานวิทยุกระจายเสียงของกองประชาสัมพันธ์เขตขอนแก่น 

  ถวัลย์ กิตติศรีสุวรรณ; ถนอม ศุขสาตร, อาจารย์ที่ปรึกษา (สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, 1967)

  ผู้เขียนวิทยานิพนธ์เลือกศึกษาเฉพาะการปฏิบัติงานวิทยุกระจายเสียงกองประชาสัมพันธ์เขตจังหวัดขอนแก่นแต่เพียงแห่งเดียว เพราะจะสามารถทำให้ทราบบทบาทและความสำคัญในการปฏิบัติงานของสถานีอื่น ๆ ว่า จะดีกว่าสถานีวิทยุที่มีกำลังส่งต่ำอย่างไร และจะสามารถทราบถึงการปฏิบัติงานได้ว่าได้ผลเป็นประการใด แหล่งการศึกษานี้ไม่ครอบคลุมถึงการดำเนินงานของสถานีโทรทัศน์ ช่อง 5 จังหวัดขอนแก่น จากผลการศึกษาปรากฏว่าโดยทั่วไปการบริหารงานของสถานีวิทยุกระจายเสียงทั้งในด้านการจัดรายการ และในด้านการส่งเสริมให้ประชาชนรับฟังข่าวสารมากขึ้นนั้น ได้ผลเป็นที่น่าพอใจ และหน่วยงานต่าง ๆ ...
 • Thumbnail

  นวัตกรรมการประชาสัมพันธ์กับการรับรู้และตัดสินใจทำประกันวินาศภัยของประชาชนในเขตกรุงเทพมหานคร 

  วัลย์ลิกา บูรณ์ทอง; พัชนี เชยจรรยา (สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, 2014)

  การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ 1) เพื่อศึกษารูปแบบการดา เนินชีวิต การรับรู้ข่าวสารและการ ตัดสินใจทาประกันวินาศภัยของประชาชนในเขตกรุงเทพมหานคร 2) เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ ระหว่างการรับรู้และการตัดสินใจทา ประกันวินาศภัยของประชาชนในเขตกรุงเทพมหานคร 3) เพื่อ ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างรูปแบบการดาเนินชีวิตกับการรับรู้เรื่องการประกันวินาศภัยของ ประชาชนในเขตกรุงเทพมหานคร 4) เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างรูปแบบการดาเนินชีวิตกับ การตัดสินใจทา ประกันวินาศภัยของประชาชนในเขตกรุงเทพมหานคร และ 5) เพื่อศึกษากลยุทธ์ การประชาสัมพันธ์ของบริษัทประกันวินาศภัยในการ ...