Now showing items 1-1 of 1

  • Thumbnail

    ประชุมนานาชาติ 

    Unknown author (มติชน, 2014-11-12)

    สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์(นิด้า) จัดการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ ICADA ครั้งที่ 3 ปี 2014 โดยได้รับเกียรติจากเอกอัครราชทูตมาเลเซีย เอกอัครราชทูตเปรู และผู้แทนเอกอัครราชทูตสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี เข้าร่วมการเสวนา โดยมี รศ.ดร.กำพล ปัญญาโกเมศ ให้การต้อนรับ