Now showing items 1-1 of 1

  • Thumbnail

    ความสัมพันธ์ระหว่างระบบการบริหารผลการปฏิบัติงาน วัฒนธรรมองค์การ ความผูกพันต่อองค์การ และผลการดำเนินงานของการประปาส่วนภูมิภาค 

    วีระยุทธ วงศ์รักษา; กัลยาณี เสนาสุ (สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, 2015)

    การศึกษาครั้งนี้มุ่งศึกษาความสัมพัน ธ์ระหว่างระบบการบริหารผลการปฏิบัติงาน (Performance management system: PMS) วัฒนธรรมองค์การ (Organizational culture) ความผูกพัน ต่อองค์การ (Organizational commiment) และผลการปฏิบัติงาน (Performance) ทั้งในระดับบุคคล และระดับองค์การของการประปาส่วนภูมิภาค โดยกำหนดขนาดกลุ่มตัวอย่างในภาพรวมไว้ที่ 1,463 คน ซึ่งแบ่งออกเป็น 2 กลุ่มช่อยคือ กลุ่มสำนักงานใหญ่และกลุ่มในส่วนภูมิภาค แล้วจึงใช้ แบบสอบถามซึ่งพัฒนาขึ้นเป็นการเฉพาะส่งไปถึงกลุ่มตัวอย่างที่ปฏิบัติงานอยู่ใน 338 หน่วยงาน ทั่วประเทศ โดยใช้การสุ่มแบบแบ่งชั้นปร ...