Now showing items 1-2 of 2

 • Thumbnail

  กระบวนการการพัฒนาสมรรถนะที่พึงประสงค์ของผู้ประสานงานในธุรกิจการจัดประชุม: กรณีศึกษา บริษัทจัดประชุมมืออาชีพในเขตกรุงเทพมหานคร 

  ศุภกานต์ พวงช่อ; พัทรียา หลักเพ็ชร (สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, 2018)

  การศึกษาวิจัย “กระบวนการการพัฒนาสมรรถนะที่พึงประสงค์ของผู้ประสานงานในธุรกิจการจัดประชุม: กรณีศึกษา บริษัทจัดประชุมมืออาชีพในเขตกรุงเทพมหานคร” มีวัตถุประสงค์ 1) เพื่อศึกษาบริบทและสถานการณ์ของงานและสมรรถนะที่เกี่ยวข้องกับการประสานงานของผู้ประสานงานการจัดประชุม 2) เพื่อศึกษาองค์ประกอบปัจจัยในระดับบุคคล ระดับกลุ่ม และระดับองค์กรในการพัฒนาสมรรถนะที่พึงประสงค์ของผู้ประสานงานการจัดประชุม 3) เพื่อศึกษากระบวนการการพัฒนาสมรรถนะที่พึงประสงค์ของผู้ประสานงานการจัดประชุมในบริษัทจัดประชุมมืออาชีพ โดยประยุกต์ใช้แนวคิดการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ สมรรถนะ พฤติกรรมในระดับบุคคล ...
 • Thumbnail

  การประสานงานขององค์การเอกชนสาธารณประโยชน์ในงานพัฒนาเด็กและเยาวชน 

  ขวัญชนก ศิริวรวาท; สุพรรณี ไชยอำพร, อาจารย์ที่ปรึกษา (สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, 1999)

  การศึกษาเรื่องนี้ มีวัตถุประสงค์ คือ 1) เพื่อศึกษารูปแบบการประสานงานในปัจจุบันขององค์การเอกชนสาธารณประโยชน์ด้านการพัฒนาเด็กและเยาวชน ทั้งการประสานงานภายในองค์การและการประสานงานภายนอกองค์การ ซึ่งประกอบด้วยการประสานงานกับองค์การภาครัฐ และการประสานงานกับองค์การเอกชนสาธารณประโยชน์อื่น ๆ 2) เพื่อศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อการประสานงานในทัศนะของเจ้าหน้าที่องค์การเอกชนสาธารณประโยชน์ด้านการพัฒนาเด็กและเยาวชนที่เกี่ยวข้อง และ 3) เพื่อศึกษาถึงปัญหาและอุปสรรคของการประสานงานในงานพัฒนาเด็กและเยาวชน / การศึกษาดำเนินการโดยอาศัยข้อมูลจากเอกสารและการสัมภาษณ์ผู้ให้ข้อ ...