Now showing items 1-2 of 2

 • Thumbnail

  การบริหารผลการปฏิบัติงานเชิงกลยุทธ์ : เครื่องมือพัฒนาองค์การ 

  จิรประภา อัครบวร (สำนักพิมพ์สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, 2018)

  หนังสือ "การบริหารผลการปฏิบัติงานเชิงกลยุทธ์" เขียนขึ้นบนพื้นฐานของแนวคิดการพัฒนาองค์การ ซึ่งเป็นกระบวนการในการวางแผนเพื่อปรับเปลี่ยนองค์การอย่างเป็นทางการ โดยอาศัยความเข้าใจศาสตร์ด้านพฤติกรรมองค์การ เนื้อหาในเล่มเป็นไปตามลำดับของ "โมเดลการบริหารผลการปฏิบัติงานเชิงกลยุทธ์" ที่ผู้เขียนได้ออกแบบและใช้ในการเรียนการสอน การวิจัย การทำงานบริการวิชาการตั้งแต่ปี พ.ศ. 2554 ช่วยให้ผู้อ่านได้มีเครื่องมือในการวินิจฉัยระบบการบริหารผลการปฏิบัติงานเชิงกลยุทธ์ด้วยตนเอง พร้อมสอดแทรกกระบวนการคิดในทุกบทเรียนตลอดทั้งเล่ม
 • Thumbnail

  การศึกษาผลกระทบของข้อมูลป้อนกลับที่มีต่อการรับรู้การปรับปรุง ผลการปฏิบัติงานและความพึงพอใจของตัวแทนประกันชีวิต ที่มีประสบการณ์ต่างกัน 

  รุ่งอรุณ สมัญญา; จิรประภา อัครบวร (สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, 2013)

  การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาว่าข้อมูลป้อนกลับทางบวกและข้อมูลป้อนกลับทางลบ มีผลต่อการรับรู้เกี่ยวกับการปรับปรุงผลปฏิบัติงานและความพึงพอใจในการทำงานของบุคลากร ที่มีประสบการณ์ในการทำงานแตกต่างกัน (Expert, Novice) และมีผลการปฏิบัติงานที่แตกต่างกัน (Good Performer, Poor Performer) กลุ่มตัวอย่างในการศึกษาครั้งนี้คือ ตัวแทนประกันชีวิต (Agent) บริษัท เมืองไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) จำนวนทั้งสิ้น 270 คน ใช้แบบสอบถาม เป็นเครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล เป็นแบบสอบถามปัจจัยส่วนบุคคล โดยลักษณะคำถาม เป็นแบบตรวจรายการ (Check List) จำนวน 4 ข้อ ...