Now showing items 1-2 of 2

 • Thumbnail

  การโอนนายทหารบกเป็นปลัดอำเภอโทฝ่ายป้องกัน : การศึกษาถึงความจำเป็นในการป้องกันประเทศ 

  วิสูตร เกิดเกรียงบุญ; อมร รักษาสัตย์, อาจารย์ที่ปรึกษา (สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, 1967)

  การที่รัฐบาลได้ดำเนินมาตรการต่าง ๆ ในการแก้ปัญหาเกี่ยวกับภัยคอมมิวนิสต์ตามชายแดนนั้น ก่อให้เกิดปัญหาแก่การบริหารงานของนายอำเภอและข้าราชการอำเภอ กล่าวคือต้องรับภาระเพิ่มขึ้นมากจนไม่อาจปฏิบัติภารกิจให้บรรลุผลดีได้ ดังนั้นรัฐบาลจึงได้เพิ่มตำแหน่งปลัดอำเภอโทฝ่ายป้องกันขึ้นอีกตำแหน่งหนึ่ง เพื่อทำหน้าที่ประสานงานกับข้าราชการต่าง ๆ เกี่ยวกับการป้องกันและปราบปรามผู้ก่อการร้าย และรับผิดชอบในกิจการกองอาสารักษาดินแดนอำเภอ ตลอดจนกิจการป้องกันฝ่ายพลเรือนโดยตรง งานส่วนใหญ่ของปลัดอำเภอโทฝ่ายป้องกันเป็นการบังคับบัญชาควบคุมและอำนวยการใช้สมาชิกกองอาสารักษาดินแดน ...
 • Thumbnail

  บทบาทของผู้ว่าราชการจังหวัดในการป้องกันและปราบปรามการรุกรานโดยไม่เปิดเผย 

  มานะ สังขวิจิตร; ชุบ กาญจนประกร, อาจารย์ที่ปรึกษา (สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, 1966)

  ประเทศไทยกำลังถูกรุกรานโดยไม่เปิดเผยจากพวกคอมมิวนิสต์ ซึ่งเป็นการกระทำที่มีแผนการระยะยาว แต่มีการปฏิบัติอันแน่นอนเพื่อแทรกซึม บ่อนทำลาย และก่อการร้าย เพื่อนำไปสู่การปฏิวัติล้มล้างในที่สุด รัฐบาลได้พยายามป้องกันและปราบปรามการรุกรานโดยไม่เปิดเผยนี้ในหลายระดับ วิทยานิพนธ์นี้ได้ศึกษารายละเอียดเฉพาะการบริหารราชการส่วนภูมิภาค ซึ่งได้แก่จังหวัดและอำเภอ ซึ่งมีผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นหัวหน้า และรับผิดชอบโดยตรงต่อการป้องกันและปราบปรามการรุกรานโดยไม่เปิดเผย การโฆษณาชวนเชื่อ แทรกซึม บ่อนทำลายและการก่อการร้าย ตลอดจนทำการปฏิวัติ