Now showing items 1-4 of 4

 • Thumbnail

  การศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อพฤติกรรมการเล่นการพนันฟุตบอลของเยาวชนในสถาบันการอาชีวศึกษา เขตกรุงเทพมหานคร 

  กติกา สุขสวัสดิ์, หม่อมหลวง; ประพนธ์ สหพัฒนา (สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, 2018)

  การศึกษาวิจัยครั้งนี้เป็นการศึกษาเกี่ยวกับปัจจัยที่มีผลต่อพฤติกรรมการเล่นการพนันฟุตบอลของเยาวชนของเยาวชนโดยศึกษาเฉพาะในสถาบันการอาชีวศึกษา เขตกรุงเทพมหานคร โดยมีวัตถุประสงค์ คือ 1) เพื่อศึกษาพฤติกรรมการเล่นการพนันฟุตบอลของเยาวชน 2) เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ของปัจจัยที่มีผลต่อพฤติกรรมการเล่นการพนันฟุตบอลของเยาวชน 3) เพื่อเสนอแนวทางป้องกันและแก้ไขปัญหาการเล่นการพนันฟุตบอลของเยาวชน โดยใช้ระเบียบวิธีวิจัยเชิงปริมาณ มีกลุ่มตัวอย่าง คือ เยาวชนที่กำลังศึกษาในสถาบันการอาชีวศึกษา เขตกรุงเทพมหานคร จำนวนทั้งสิ้น 382 คน ซึ่งมีการเก็บรวบรวมข้อมูลโดยใช้แบบสอบถาม ...
 • Thumbnail

  ทรงเจ้าเข้าหวย 

  อัธกฤตย์ เทพมงคล (สำนักพิมพ์บางกอกโพสต์, 2018-07-09)

  คนไทยกับเรื่องของผีสางนางไม้และการทรงเจ้าเข้าผีเป็นสิ่งที่คู่กันจริงๆ จนแยกออกจากกันไม่ได้ ทุกเพศทุกอาชีพทุกชนชั้น ไม่ว่าจะฝนตกฟ้าร้อง คนไทยก็พร้อมที่จะโยงไปในเรื่องเหนือธรรมชาติทั้งสิ้น แม้แต่การเสนอข่าวของสื่อหลักต่างๆ ก็จะใส่เนื้อหาความเชื่อเหล่านี้เข้าไปด้วย ได้มีงานวิจัยประเมินธุรกิจหวยใต้ดินในประเทศไทยว่า ในปี 2544 มีมูลค่าเงินหมุนเวียนถึงกว่า 5 แสนล้านบาทหรือประมาณร้อยละ 3 ของจีดีพีเลยทีเดียว
 • Thumbnail

  ลอยตัวราคาสลากได้แล้ว 

  อดิศร์ อิศรางกูร ณ อยุธยา (โพสต์ พับลิชชิง, 2014-11-05)

  สลากเป็นสิ่งที่ไม่จำเป็นต่อการดำรงชีวิต มิหนำซ้ำยังเป็นการพนันและเป็นสิ่งที่ฟุ่มเฟือยอีกด้วย ดังนั้นรัฐบาลไม่ควรไปควบคุมราคา ปล่อยให้ราคาสลากเป็นไปตามกลไกราคาของมัน ยิ่งราคาสลากแพงมากเท่าไรยิ่งดี เพราะจะเป็นการทำให้ประชาชนซื้อน้อยลง มีการเล่นการพนันน้อยลง และเป็นการฝึกให้ประชาชนนำเงินที่หามาได้ด้วยความยากลำบากไปเก็บออมไว้หรือนำไปใช้ในการอื่นที่มีประโยชน์มากกว่า
 • Thumbnail

  หวย 30 ล้านถึง 90 ล้าน ไทย 4.0 ยุคมอมเมา? 

  Unknown author (บริษัท วัชรพล, 2018-09-18)

  ในยุคที่ใครๆ ก็เป็น"สื่อ"ได้ "สื่อหลัก" ต้องนำเสนอข่าวให้เหมาะสมกับศักดิ์ศรี แยกแยะให้ชัดเจนว่าต้องแตกต่างจากสื่อออนไลน์ทั่วไปอย่างไร ไม่ละเมิดสิทธิผู้เป็น"เหยื่อ"ทางสังคม อย่าให้ข่าวลือเดินทางเร็วกว่าข่าวจริงและที่สำคัญคือ"ผู้บริโภคสื่อ"เองก็ต้องตื่นตัวรับรู้อย่างเท่าทันด้วย