Now showing items 1-2 of 2

 • Thumbnail

  ทางเลือกใหม่ขององค์กรพัฒนาเอกชน : การพัฒนาชนบทแนววัฒนธรรมชุมชน 

  สุจิตรา ธนานันท์, 2490-; จุรี วิจิตรวาทการ, อาจารย์ที่ปรึกษา (สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, 1993)
 • Thumbnail

  พื้นฐานการก่อเกิดและการพัฒนานโยบายอีสานเขียวของกองทัพบก 

  ระวีวรรณ กัลยาณสันต์; วิชัย รูปขำดี, อาจารย์ที่ปรึกษา (สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, 1989)

  วัตถุประสงค์ของการศึกษาเป็นการสำรวจและแสวงหาคำตอบ 3 ประการคือ 1) ศึกษาทบทวนบทบาทของทหารในการพัฒนาชนบท จากยุคของจอมพลสฤษดิ์ ธนะรัชต์ ถึงยุคของพลเอกเปรม ติณสูลานนท์ 2) ศึกษาวิเคราะห์ถึงพื้นฐานการก่อเกิดนโยบายอีสานเขียวว่าเป็นผลมาจากปัจจัยใดบ้าง และ 3) ศึกษาถึงการพัฒนานโยบายอีสานเขียวว่ามีกระบวนการกำหนดนโยบาย การปรับเปลี่ยนและปรับปรุงนโยบายอย่างไร.