Now showing items 1-14 of 14

 • Thumbnail

  การจัดการสวัสดิการชุมชนของคนจนเมือง : กรณีศึกษาชุมชนรุ่งมณีพัฒนา เขตวังทองหลาง กรุงเทพมหานคร 

  ลิสา ใจสะอาด; สมศักดิ์ สามัคคีธรรม (สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, 2016)

  วัตถุประสงค์ของการศึกษาเรื่องการจัดการสวัสดิการชุมชนของชุมชนรุ่งมณีพัฒนา เขตวังทองหลาง กรุงเทพมหานคร มีดังนี้ 1) เพื่อศึกษาการจัดการสวัสดิการชุมชนของชุมชนรุ่งมณีพัฒนา 2) เพื่อศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อความสำเร็จในการจัดการสวัสดิการชุมชนของชุมชนรุ่งมณีพัฒนา การศึกษาครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงคุณภาพด้วยการสัมภาษณ์แบบเชิงลึกเพื่อให้ได้ข้อมูลตาม วัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้ กลุ่มเป้าหมายคือ ประธาน กรรมการ สมาชิกในชุมชน สมาชิกกองทุน ต่างๆ ของชุมชน ผู้สูงอายุ หน่วยงานภาคีภายนอกที่ให้การสนับสนุน ตลอดจนบุคคลที่เกี่ยวข้องใน การจัดการสวัสดิการชุมชน ผลการศึกษาพบว่ากา ...
 • Thumbnail

  การบริหารงานโครงการพัฒนากิจกรรมสตรี เด็ก และเยาวชน (สดย) 

  พรทิพย์ จุลาณุกะ; ทัศนีย์ มุสิกไชย, อาจารย์ที่ปรึกษา (สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, 1969)

  ศึกษาวิเคราะห์ถึงการมีส่วนร่วมในการพัฒนาชุมชนของสตรี เด็ก และเยาวชน (ส.ด.ย.) ของไทย โดยกล่าวถึงสภาพทั่วไปของชนบท และลักษณะของครอบครัวชนบทไทยรวมทั้งปัญหาในชนบทอันเกี่ยวกับสตรี เด็กและเยาวชน ทั้งในด้านเศรษฐกิจและสังคม วิเคราะห์โครงการพัฒนากิจกรรมสตรี เด็กและเยาวชน นับแต่ประวัติความเป็นมา ความมุ่งหมาย และเขตดำเนินงาน รวมทั้งวิเคราะห์แผนดำเนินงานแผนที่ 1 และแผนระยะที่ 2 วิเคราะห์การฝึกอบรมผู้นำสตรี ตลอดจนปัญหาในด้านการวางแผนงานโครงการ ว่ามีปัญหาข้อบกพร่องที่เป็นอุปสรรคในการดำเนินงานอย่างไร แล้ววิเคราะห์การบริหารงานโครงการ ส.ด.ย. ในปัญหาด้านการจัดหน่วยงาน ...
 • Thumbnail

  การพัฒนาตัวชี้วัดด้านสิ่งแวดล้อมและด้านการมีส่วนร่วมและการพัฒนาชุมชน ตามมาตรฐานความรับผิดชอบต่อสังคม ของภาคอุตสาหกรรมไทย 

  พนิดา ชลังสุทธิ์; จำลอง โพธิ์บุญ (สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, 2015)

  การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาตัวชี้วัดด้านสิ่งแวดล้อม และด้านการมีส่วนร่วมและการพัฒนาชุมชน ตามมาตรฐานความรับผิดชอบต่อสังคมของภาคอุตสาหกรรมไทย โดยศึกษาองค์ประกอบร่วมด้วยวิธีการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงสำรวจ และทดสอบความสอดคล้องของโมเดลการวัดของตัวชี้วัดที่สร้างขึ้นกับข้อมูลเชิงประจักษ์ ด้วยการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยัน กลุ่มตัวอย่างคือ คณะทำงานด้านความรับผิดชอบต่อสังคมในสถานประกอบการจำนวน 874 คน ของโรงงานอุตสาหกรรมที่เข้าร่วมโครงการความรับผิดชอบต่อสังคมของกรมโรงงานอุตสาหกรรม (CSR-DIW) ตั้งแต่ปี 2551-2557 สร้างกรอบแนวคิดโดยใช้แนวคิดการพัฒน ...
 • Thumbnail

  การวางแผนปฏิบัติงานของหน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่ 

  เพชร สิทธิสาร; ชุบ กาญจนประกร, อาจารย์ที่ปรึกษา (สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, 1966)

  วัตถุประสงค์ของวิทยานิพนธ์.-
 • Thumbnail

  การวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วมในการพัฒนาระบบการจัดการท่องเที่ยวโดยชุมชนเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน: กรณีศึกษา ชุมชนป่าชายเลนแห่งหนึ่ง จังหวัดนครศรีธรรมราช 

  วิภาภรณ์ เครือจันทร์; สมศักดิ์ สามัคคีธรรม (สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, 2020)

  การศึกษาครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาถึงปัญหาและอุปสรรคในการจัดการท่องเที่ยวโดยชุมชน และแนวทางการพัฒนาเกี่ยวกับการจัดการท่องเที่ยวโดยชุมชนเพื่อก่อให้เกิดการพัฒนาที่ยั่งยืน ในกรณีของชุมชนป่าชายเลนจังหวัดนครศรีธรรมราชแห่งหนึ่ง การศึกษาครั้งนี้ใช้กระบวนการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม โดยให้ชุมชนมีส่วนร่วมในการวิเคราะห์ปัญหาและวางแผนการจัดการเชิงยุทธศาสตร์การพัฒนาแนวทางการจัดการท่องเที่ยวโดยชุมชน ผลการวิจัยพบว่า การท่องเที่ยวโดยชุมชนป่าชายเลนแห่งนี้ มีกิจกรรมการท่องเที่ยวที่ดึงดูดใจจากทรัพยากรธรรมชาติในชุมชน คือ สปาโคลนและอาหารทะเลสด ...
 • Thumbnail

  การศึกษาการสรรหาอาสาพัฒนาของกรมการพัฒนาชุมชน 

  วงเดือน กระจ่างวงษ์; สมพร แสงชัย, อาจารย์ที่ปรึกษา (สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, 1970)

  การพัฒนาและปรับปรุงสภาพความเป็นอยู่ทางด้านเศรษฐกิจและสังคมในท้องถิ่นทุรกันดารนั้น นอกจากรัฐบาลจะได้ริเริ่มโครงการที่ฉับพลัน เช่น การสร้างถนน ขุดบ่อน้ำ การส่งเสริมอาชีพ การช่วยเหลือทางด้านอนามัย การพยายามให้ข้าราชการในส่วนภูมิภาคเข้าถึงประชาชนให้มากขึ้นแล้ว รัฐบาลได้ริเริ่มโครงการอาสาพัฒนาชนบท ซึ่งเป็นโครงการหนึ่งของกรมการพัฒนาชุมชน โครงการนี้มีวัตถุประสงค์ที่จะจัดการฝึกอบรมนิสิตนักศึกษา ที่สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยและสถาบันการศึกษาชั้นสูงที่เทียบเท่า แล้วส่งออกไปปฏิบัติงานในชุมชนเล็ก ๆ ตามส่วนภูมิภาคในฐานะอาสาสมัคร ซึ่งมิใช่เป็นผู้เชี่ยวชาญทางเทคนิค ...
 • Thumbnail

  การศึกษาเปรียบเทียบพฤติกรรมการพัฒนาสังคมของพระสงฆ์ในชุมชนที่รัฐให้การพัฒนาต่างกัน 

  ผ่องพรรณ ทวีสมบูรณ์; ดวงเดือน พันธุมนาวิน, อาจารย์ที่ปรึกษา (สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, 1994)

  การวิจัยนี้ได้ศึกษาเปรียบเทียบพฤติกรรมการพัฒนาชุมชนของพระสงฆ์ระหว่างพระสงฆ์ที่มีลักษณะต่าง ๆ และอยู่ในชุมชนที่มีโครงการพัฒนาของรัฐจำนวนต่างกัน และเป็นชุมชนที่มีระดับการพัฒนาต่างกัน พระสงฆ์ดังกล่าวเป็นพระสงฆ์ทั่วไปซึ่งอยู่ในวัดของชุมชนที่สุ่มมาแล้ว มิใช่พระสงฆ์นักพัฒนาดังที่ได้มีผู้ศึกษาวิจัยได้แต่เดิม โดยมีจุดมุ่งหมายที่สำคัญ 4 ประการคือ ประการที่หนึ่ง เพื่อศึกษาความแตกต่างของปริมาณพฤติกรรมการพัฒนาชุมชนของ พระสงฆ์ทั้งด้านจิตใจและด้านวัตถุ เมื่อจำแนกพระสงฆ์ตามลักษณะของชุมชนและลักษณะของพระสงฆ์ ประการที่สอง เพื่อศึกษาว่าพระสงฆ์ที่มีลักษณะต่างกันจะ ...
 • Thumbnail

  การสนองตอบของประชาชนต่อการพัฒนาชุมชน : บทศึกษาเฉพาะกรณีโครงการพัฒนาตำบลสารภี อำเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา 

  ชยันต์ วรรธนะภูติ; สนิท สมัครการ, อาจารย์ที่ปรึกษา (สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, 1971)

  โครงการพัฒนาตำบลสารภี อำเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา เป็นโครงการพิเศษร่วมกันระหว่างกรมพัฒนาชุมชนและบริษัทเชลล์แห่งประเทศไทย โดยมีวัตถุประสงค์ที่จะให้คำแนะนำทางวิชาการ เพื่อให้เกิดความเจริญขึ้นแก่ประชาชนในตำบลนั้น โดยการที่มุ่งจะช่วยให้เขาช2วยตัวเองให้มากที่สุด ให้ใช้ทรัพยากรที่มีอยู่ แต่อาศัยคำแนะนำเกี่ยวกับเทคนิคใหม่ ๆ ในการทำงาน
 • Thumbnail

  การเปลี่ยนแปลงทางสังคม การเมือง และเศรษฐกิจในหมู่บ้านอันเนื่องมาจากความก้าวหน้าทางการคมนาคม : ศึกษาเฉพาะกรณีความเปลี่ยนแปลงของบ้านหว้า ตำบลหนองเต็ง อำเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย์ สืบเนื่องมาจากการสร้างทางหลวงชนบทสายกระสัง-ลำชี 

  เลิศ บรรเลงเสนาะ; อมร รักษาสัตย์, อาจารย์ที่ปรึกษา (สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, 1974)

  ศึกษาสภาพทั่วไปของการคมนาคมก่อนการสร้างทางหลวงชนบท เปรียบเทียบให้เห็นความก้าวหน้าทางการคมนาคมภายหลังการสร้างทางหลวงชนบทสายกระสังลำชี กล่าวถึงท่าทีของชาวบ้านที่มีต่อการสร้างทาง รวมทั้งปัญหาการสร้างทางที่อาจเกิดขึ้นระหว่างหน่วยก่อสร้างทางกับราษฎร แล้วศึกษาสภาพทั่วไปและการเปลี่ยนแปลงทางสังคมในเรื่องจารีตประเพณี สภาพครอบครัว การอนามัย และการเคลื่อนไหวทางสังคม โดยเปรียบเทียบสภาพเหล่านี้ก่อนและหลังการสร้างทาง ต่อจากนั้นผู้เขียนได้ศึกษาพฤติกรรมทางการเมืองและการเปลี่ยนแปลงท่าทีและความคิดเห็นที่มีต่อบุคคลที่มีอำนาจตามความคิดเห็นของชาวบ้าน บุคคลที่น่านับถือ ...
 • Thumbnail
 • Thumbnail

  ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการพึ่งตนเองของชุมชน : กรณีศึกษาชุมชนคลองลัดมะยม แขวงบางระมาด เขตตลิ่งชัน กรุงเทพมหานคร 

  อัยรวี วีระพันธ์พงศ์; อุดม ทุมโฆสิต (สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, 2013)

  การศึกษามีวัตถุประสงค์การศึกษา 2 ประการ ได้แก่ 1) การพึ่งตนเองของชุมชน ท้องถิ่นมีลักษณะสำคัญอย่างไร 2) มีปัจจัยอะไรบ้างทีมีอิทธิพลต่อการพึ่งตนเองของชุมชน ท้องถิ่นไทย
 • Thumbnail

  ปัจจัยที่สัมพันธ์กับขีดความสามารถในการพึ่งตนเองขององค์กรประชาชนในเมือง : ศึกษาเฉพาะกรณีศูนย์บริการชุมชนในกรุงเทพมหานคร 

  สามารถชาย จอมวิญญา; วิชัย รูปขำดี, อาจารย์ที่ปรึกษา (สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, 1994)
 • Thumbnail

  ปัจจัยที่ส่งผลต่อความสำเร็จในการพัฒนาชุมชนต้นแบบพื้นที่สุขภาวะเขตภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร 

  อนัญพร อิ่มจงใจรักษ์; ดุจเดือน พันธุมนาวิน (สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, 2019)

    การศึกษาวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยแบบผสม มีวัตถุประสงค์ 3 ประการ คือ 1) เพื่อศึกษาการดำเนินงานของชุมชนต้นแบบพื้นที่สุขภาวะ เขตภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร 2) เพื่อศึกษาระดับความสำเร็จในการพัฒนาชุมชนต้นแบบพื้นที่สุขภาวะ เขตภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร และ 3) เพื่อศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อความสำเร็จในการพัฒนาชุมชนต้นแบบพื้นที่สุขภาวะ เขตภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร การวิจัยเชิงปริมาณใช้แบบสอบถามเก็บข้อมูลจากผู้ที่อาศัยอยู่ใน 6 ชุมชนต้นแบบ เขตภาษีเจริญ จำนวน 400 ตัวอย่าง สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ คือ ค่าความถี่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน การหาค่าสัมป ...
 • Thumbnail

  พัฒนาการ กระบวนการบริหารจัดการและผลกระทบจากการดำเนินงานของกลุ่มวิสาหกิจชุมชน : กรณีศึกษา กลุ่มวิสาหกิจชุมชนผ้าทอนาหมื่นศรี อำเภอนาโยง จังหวัดตรัง 

  สุนิสา สัจจาเฉลียว; สุรสิทธิ์ วชิรขจร (สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, 2016)

  การศึกษาเรื่อง "พัฒนาการ กระบวนการบริหารจัดการและผลกระทบจากการดำเนินงาน ของกลุ่มวิสาหกิจชุมชน : กรณีศึกษากลุ่มวิสาหกิจชุมชนผ้าทอนาหมื่นศรีอำเภอนาโยง จงัหวัด ตรัง" มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) ศึกษาพัฒนาการของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนผ้าทออาหมื่นศรี2) ศึกษากระบวนการบริหารจัดการของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนผ้าทอนาหมื่นศรีและ 3) ศึกษาผลกระทบจาก การพัฒนากลุ่มวิสาหกิจชุมชนผ้าทอนาหมื่นศรีการศึกษาคร้ังนี้ใช้วิธีวิจัยเชิงผสมผสาน (Mixed Methods Research) เก็บข้อมูลโดยการสัมภาษณ์แบบเจาะลึกจากผู้ให้ข้อมูลสำคัญประกอบด้วย คณะกรรมการบริหารวิสาหกิจชุมชนผ้าทอนาหมื่นศรีและที่ปรึกษา ...