Now showing items 1-1 of 1

  • Thumbnail

    การมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนาชุมชนของกรุงเทพมหานคร : ศึกษาเฉพาะกรณีการจัดทำแผนชุมชนพึ่งตนเองเขตวังทองหลาง 

    พรรณิลัย นิติโรจน์; วราภรณ์ วนาพิทักษ์ (สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, 2014)

    วิทยานิพนธ์ฉบับนี้ เป็นการวิจัยเชิงคุณภาพ โดยการรวบรวมเอกสาร การสัมภาษณ์เชิงลึก และสัมภาษณ์กลุ่ม ผู้บริหารและคณะทางานฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม สานักงานเขตวัง ทองหลาง และผู้นาชุมชน เกี่ยวกับปัญหาอุปสรรคที่เกิดขึ้นในกระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชนใน การจัดทาแผนชุมชนพึ่งตนเองของเขตวังทองหลาง ผลที่ได้จากการศึกษาโดยรวมพบว่าการมีส่วนร่วมของประชาชนในขั้นตอนการวางแผน และ การประเมินผลการดาเนินงานตามชุมชนพึ่งตนเองตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงนั้นไม่เกิดขึ้น เนื่องจากเป็นแผนที่ได้รับการกาหนดมาแล้วจากกรุงเทพมหานคร โดยการจัดทาโครงการโดยสานัก พัฒนาสังคม ...