Now showing items 1-8 of 8

 • Thumbnail

  การบริหารทรัพยากรมนุษย์ขององค์การ และการตระหนักถึงผลในอนาคตของบุคคล กับพฤติกรรมการทำงานอย่างมีจริยธรรมของพนักงานบริษัทประกันภัย 

  ยศธนา ชูศรี; บังอร โสฬส (สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, 2015)

  การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาความเกี่ยวข้องสัมพันธ์ระหว่างการบริหารทรัพยากร มนุษย์ การตระหนักถึงผลในอนาคตของบุคคล และพฤติกรรมการทำงานอย่างมีจริยธรรมของ พนักงานบริษัทประกันภัย โดยใช้แบบสอบถาม ( Quesionnaire) 4 ฉบับคือ 1) แบบสอบถาม การบริหารทรัพยากรมนุษย์ 2) แบบสอบถามพฤติกรรมการทำงานอย่างมีจริยธรรม 3) แบบสอบถาม การตระหนักถึงผลในอนาคตของบุคคล และ 4)แบบสอบถามข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ตอบ แบบสอบถาม เก็บรวบรวมข้อมูลจากพนักงานบริษัทประกันภัย 8 บริษัท ได้รับความร่วมมือตอบ แบบสอบถามจำนวน 363 คน คิดเป็นร้อยละ 69 ของจำนวนผู้รับแบบสอบถามไปทั้งหมด 523 ...
 • Thumbnail

  การบริหารทรัพยากรมนุษย์ในองค์การสาธารณประโยชน์ด้านสังคมสงเคราะห์เกี่ยวกับเด็กและสตรี 

  กรภัทร์ จารุกำเนิดกนก; จินดาลักษณ์ วัฒนสินธุ์, อาจารย์ที่ปรึกษา (สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, 2011)

  การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ ค้นหาแนวทางการบริหารทรัพยากรมนุษย์ในองค์การ สาธารณประโยชน์ด้านสังคมสงเคราะห์เกี่ยวกับเด็กและสตรีในประเทศไทย ด้วยระเบียบวิธีวิจัย เชิงคุณภาพ โดยวิธีการศึกษาเฉพาะกรณีในองค์การสาธารณประโยชน์ด้านสังคมสงเคราะห์ เกี่ยวกับเด็กและสตรีในประเทศไทย ที่ดําเนินการต่อเนื่องเป็นระยะเวลาตั้งแต่ 30 ปีขึ้นไป และมี เจ้าหน้าที่ 50 คนขึ้นไป จํานวน 3 กรณีศึกษา ผลการศึกษา พบว่า การบริหารทรัพยากรมนุษย์ในกรณีศึกษาปฏิบัติการผ่านระบบการ บริหารทรัพยากรมนุษย์ 5 ระบบย่อยที่สัมพันธ์กันและสอดคล้องกับสภาพแวดล้อมภายในและ ภายนอกองค์การซึ่งระบบย่อย ...
 • Thumbnail

  การบริหารและการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ในยุคประเทศไทย 4.0กรณีศึกษา: สถาบันการเงินประเภทธนาคาร 

  วิริยา ลีลาสุธานนท์; สมบัติ กุสุมาวลี (สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, 2018)

  การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาทิศทางและแนวโน้มการบริหารและการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ของสถาบันการเงินประเภทธนาคารในยุคประเทศไทย 4.0 และเพื่อศึกษาแนวทางการเตรียมความพร้อมบุคลากรในฝ่ายทรัพยากรมนุษย์ของสถาบันการเงินประเภทธนาคารเพื่อก้าวสู่ยุคประเทศไทย 4.0 ระเบียบวิธีวิจัยที่ผู้วิจัยเลือกใช้ คือ การวิจัยเชิงคุณภาพ โดยใช้การสัมภาษณ์แบบกึ่งโครงสร้างเป็นเครื่องมือในการวิจัย กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยคือ ผู้บริหารฝ่ายทรัพยากรมนุษย์ของสถาบันการเงินประเภทธนาคาร จำนวน 5 คน และผู้ทรงคุณวุฒิด้านการบริหารและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ จำนวน 2 คน โดยทำการวิเค ...
 • Thumbnail

  ทิศทางและแนวโน้มการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ของธนาคารพาณิชย์ไทย 

  สันติชัย อินทรอ่อน; นิสดารก์ เวชยานนท์, อาจารย์ที่ปรึกษา (สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, 2003)
 • Thumbnail

  บทบาทของทุนมนุษย์ต่อการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ: ศึกษาเปรียบเทียบไทย มาเลเซีย และอินโดนีเซีย 

  ธนพร เทียนประเสริฐ; กัลยาณี เสนาสุ (สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, 2016)

  การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาสภาพทั่วไปของทุนมนุษย์ของประเทศไทย มาเลเซีย และอินโดนีเซียและเปรียบเทียบบทบาทของทุนมนุษย์ต่อการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ (ผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศ) ของประเทศไทย มาเลเซีย และอินโดนีเซีย วิธีการศึกษาได้ใช้ สมการการผลิตที่สะท้อนถึงผลกระทบมูลภัณฑ์ทุน และทุนมนุษย์ต่อการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ (ผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศ) ข้อมูลเก็บรวบรวมมาจาก สํานักงานสถิติแห่งชาติของประเทศ ไทย มาเลเซีย อินโดนีเซีย และธนาคารโลก แล้วนํามาวิเคราะห์ด้วยสมการ 2 ประเภท คือ สมการ เส้นตรงและสมการคอบบ์-ดักลาส
 • Thumbnail

  บทบาทของบรรษัทข้ามชาติกับการพัฒนาขีดความสามารถทางเทคโนโลยีของวิศวกรไทย : ศึกษาเฉพาะกรณีอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์ 

  สมบัติ กุสุมาวลี; ชาติชาย ณ เชียงใหม่, อาจารย์ที่ปรึกษา (สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, 1994)
 • Thumbnail

  ปัจจัยที่มีผลต่อวุฒิภาวะของผู้บริหารระดับกลาง : การศึกษาเปรียบเทียบผู้บริหารองค์การภาครัฐและเอกชน 

  กรองกาญจน์ ณ นครพนม; อุทัย เลาหวิเชียร, อาจารย์ที่ปรึกษา (สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, 1996)
 • Thumbnail

  ปัจจัยและการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ที่ส่งผลต่อการเป็นองค์การสมรรถนะสูงกรณีศึกษา: การยางแห่งประเทศไทย 

  ณัฐฐศรัณฐ์ มังคละนาเคศวร; บุญอนันต์ พินัยทรัพย์ (สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, 2019)

  การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) เพื่อศึกษาเปรียบเทียบระดับความคิดเห็นต่อการเป็นองค์การสมรรถนะสูงของการยางแห่งประเทศไทยตามปัจจัยส่วนบุคคล 2) เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยสภาพแวดล้อมภายนอก ปัจจัยภายในองค์การ ปัจจัยความเกี่ยวข้องในงานและองค์การ และการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์กับการเป็นองค์การสมรรถนะสูงของการยางแห่งประเทศไทย 3) เพื่อศึกษาอิทธิพลปัจจัยสภาพแวดล้อมภายนอก ปัจจัยภายในองค์การ ปัจจัยความเกี่ยวข้องในงานและองค์การ และการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ที่ส่งผลต่อการเป็นองค์การสมรรถนะสูงของการยางแห่งประเทศไทย 4) เพื่อเสนอแนวทางในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ใ ...