Now showing items 1-5 of 5

 • Thumbnail

  Thailand 4.0 ความเหลื่อมล้ำและการพัฒนาที่ยั่งยืน 

  สันติ ชัยศรีสวัสดิ์สุข (สำนักพิมพ์บางกอกโพสต์, 2016-09-19)

  Thailand 4.0 เป็นกรอบแนวคิดของการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศในก้าวย่างต่อไปของกระบวนการพัฒนา ที่เน้นความให้ความสำคัญกับการเสริมสร้างสมรรถนะทางเศรษฐกิจของประเทศในการสรางมูลค่าเพิ่มโดยอาศัยการยกระดับองค์ความรู้ นวัตกรรมให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีที่มุ่งไปสู่ความเป็นดิจิทัลมากขึ้น
 • Thumbnail

  การค้าระหว่างประเทศกับการพัฒนาที่ยั่งยืนแห่งสหประชาชาติ 

  พิริยะ ผลพิรุฬห์ (สำนักพิมพ์บางกอกโพสต์, 2018-07-23)

  โครงการศึกษาวิจัยชิ้นหนึ่งที่ผู้เขียนและทีมได้รับการสนับสนุนจากสถาบันระหว่างประเทศเพื่อการค้าและการพัฒนา องค์การมหาชนหรือ ITD ได้พยายามศึกษาผลกระทบของการค้าระหว่างประเทศต่อการพัฒนาที่ยั่งยืนแห่งสหประชาชาติ โดยใช้กลุ่มประเทศอนุลุ่มน้ำโขงเป็นกรณีศึกษา
 • Thumbnail

  การรวมกลุ่มทางเศรษฐกิจเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนของไทย 

  สันติ ชัยศรีสวัสดิ์สุข (สำนักพิมพ์บางกอกโพสต์, 2018-07-16)

  การรวมกลุ่มทางเศรษฐกิจเป็นเครื่องมือหนึ่งที่ถูกใช้สนับสนุนให้เกิดการเติบโตของกระแสโลกาภิวัตน์อย่างรวดเร็วในรูปแบบที่ง่ายและคุ้นเคยกันมากที่สุดคือ การจัดต้งเป็นเขตการค้าเสรี
 • Thumbnail

  การวิเคราะห์การดำเนินงานตามเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนที่ 12 เป้าประสงค์ที่ 12.5 ภายใต้บริบทของประเทศไทย กรณีศึกษา: จังหวัดปทุมธานี  

  ศศิธร ศรีสุรักษ์; จุฑารัตน์ ชมพันธุ์ (สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, 2018)

   การศึกษานี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาและวิเคราะห์การดำเนินงานตามเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนที่ 12 เป้าประสงค์ที่ 12.5 ภายใต้บริบทของประเทศไทย รวมทั้งการดำเนินงานด้านการจัดการขยะตามหลักการ 3Rs กรณีศึกษา จังหวัดปทุมธานีที่สอดคล้องกับเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนดังกล่าว เพื่อให้ทราบถึงปัญหา อุปสรรค และนำเสนอข้อเสนอแนะเพื่อนำไปสู่การบรรลุเป้าหมาย SDGs ดังกล่าว งานวิจัยนี้เป็นงานวิจัยเชิงคุณภาพ เก็บรวบรวมข้อมูลโดยการสัมภาษณ์แบบกึ่งโครงสร้าง กับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานตามเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนที่ 12 เป้าประสงค์ที่ 12.5 ...
 • Thumbnail

  'เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน' แห่งสหประชาชาติ 

  พิริยะ ผลพิรุฬห์ (สำนักพิมพ์บางกอกโพสต์, 2017-02-27)

  สืบเนื่องจากการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจจากการพัฒนาในด้านอุตสาหกรรม วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในช่่วง 4 ทศวรรษที่ผ่านมา เป็นการพัฒนาที่ก่อให้เกิดผลกระทบและความเสียหายต่อทรัพยากรโลกเป็นอย่างมาก ดังนั้นเพื่อให้เกิดการพัฒนาร่วมกัน ประเทศต่างๆ ทั่วโลกรวม 189 ประเทศ จึงรวมตัวกันในการประชุมองค์การสหประชาชาติที่มหานาครนิวยอร์ก และเห็นพ้องต้องกันในการตั้งเป้าหมายการพัฒนาทั้งในระดับชาติและระดับสากลที่ทุกประเทศต้องดำเนินการร่วมกันให้ได้ภายในปี 2558 ที่เรียกว่า เป้าหมายการพัฒนาแห่งสหัสวรรษ Millennium Development Goals (MDGs)