Now showing items 1-1 of 1

  • Thumbnail

    แนวทางการพัฒนาองค์การประเภทธุรกิจธนาคารสู่องค์การแห่งการเรียนรู้ กรณีศึกษา ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) 

    พรฑิตา อังกินันทน์; วิชัย อุตสาหจิต (สถาบันบัณพิตพัฒนบริหารศาสตร์, 2017)

    งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) ศึกษาระดับของการเป็นองค์การแห่งการเรียนรู้2) ศึกษาปัจจัยที่ สนับสนุนต่อการเป็นองค์การแห่งการเรียนรู้และ 3) เพื่อเสนอแนะแนวทางการพัฒนาธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) สู่องค์การแห่งการเรียนรู้การวิจัยครั้งนี้ใช้ระเบียบวิธีวิจัยแบบผสานวิธีโดยวิธีการวิจัย เชิงปริมาณ กลุ่มตัวอย่างที่ใช้คือ บุคลากรธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) จำนวน 379 คน โดยใช้ แบบสอบถามการวัดระดับการเป็นองค์การแห่งการเรียนรู้เป็นเครื่องมือในการเก็บข้อมูล และวิเคราะห์ ข้อมูลโดยการวิเคราะห์ค่าความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ส ...