Now showing items 1-3 of 3

 • Thumbnail

  การกระจายอำนาจทางการคลังกับการพัฒนาอย่างยั่งยืน 

  สันติ ชัยศรีสวัสดิ์สุข (สำนักพิมพ์บางกอกโพสต์, 2016-10-17)

  ในช่วงระยะเวลาที่ผ่านมาไม่นานนี้และในอีกหลายปีข้างหน้า เชื่อว่าเราคงจะได้รับฟังเรื่องราวเกี่ยวกับเป้าหมายของการพัฒนาอย่างยั่งยืนทั้ง 17 ข้อของสหประชาชาติกันมากขึ้นเรื่อยๆ สำหรับประเทศไทย เช่นเดียวกับอีกหลายประเทศในโลกที่ตั้งเป้าหมายการพัฒนาประเทศไว้โดยหวังว่า จะสามารถบรรลุเป้าหมายที่ตั้งไว้ได้ทั้งหมด แต่การจะบรรลุเป้าหมายต่างๆ ให้ได้นั้น ภาครัฐจะต้องใช้เครื่องมือหลายอย่างด้วยกันในการขับเคลื่อนการพัฒนาภายในประเทศ แนวทางการกระจายอำนาจเป็นเครื่องมือหนึ่งที่มีความสำคัญ โดยเฉพาะอย่างยิ่งการกระจายอำนาจทางการคลัง
 • Thumbnail

  การพัฒนาในศตวรรษที่ 21 การเติบโตีสีเขียว หรือ การลดการเติบโต 

  พิชาย รัตนดิลก ณ ภูเก็ต (ผู้จัดการสุดสัปดาห์ 360 ํ, 2562-11-30)

  หลังการปฏิวัติอุตสาหกรรม มนุษย์ขับเคลื่อนเศรษฐกิจด้วยการนำทรัพยากรธรรมชาติมาใช้อย่างมหาศาล โดยเฉพาะน้ำมัน ถ่านหิน และสินแร่นานาชนิด ขณะเดียวกันก็ได้สร้างสารเคมีและของเสียจากอุตสาหกรรม ซึ่งก่อให้เกิดมลพิษทำลายน้ำ ดิน และอากาศอย่างไม่เคยปรากฎมาก่อน ในประวัติศาสตร์ของมนุษยชาติ และในปลายศตวรรษที่ 20 มีหลักฐานการวิจัยแสดงให้เห็นว่า กิจกรรมของมนุษย์ตั้งอยู่บนฐานของระบบทุนนิยมและลัทธิบริโภคนิยมที่มุ่งการเติบโตทางเศรษฐกิจเป็นหลักอันเป็นสาเหตุสำคัญของการทำลายล้างสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ องค์การสหประชาชาติยอมรับว่า จำเป็นต้องมีการปรับเปลี่ยน ...
 • Thumbnail

  สรรค์สร้าง'ความหลากหลาย'เพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน 

  พิริยะ ผลพิรุฬห์ (สำนักพิมพ์บางกอกโพสต์, 2015-06-01)

  การจัดการความหลากหลายเป็นแนวคิดของการบริหารจัดการทรัพยากรมนุษย์ในองค์กรสมัยใหม่ วัตถุประสงค์เพื่อดึงจุดเด่นจากความหลากหลายของกำลังแรงงานมาเพื่อสร้างความได้เปรียบในการแข่งขันขององค์กร