Now showing items 1-3 of 3

 • Thumbnail
 • Thumbnail

  เทศบาลกับการพัฒนาอุตสาหกรรม 

  วิทยา อุบลพงษ์; ประทาน คงฤทธิศึกษากร, อาจารย์ที่ปรึกษา (สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, 1970)

  ศึกษาแนวความคิดและปัจจัยพื้นฐานที่สนับสนุนการพัฒนาอุตสาหกรรม ในเรื่องแนวความคิดได้มีการศึกษาบุคคลสำคัญทั้งที่เป็นรัฐบุรุษ นักการเมือง นักปกครอง นักบริหาร และนักเศรษฐศาสตร์ทั่ว ๆ ไป ศึกษาบทบาทของรัฐในการพัฒนาอุตสาหกรรมในปัจจุบัน และในการกระจายอุตสาหกรรมออกไปภูมิภาคต่าง ๆ แล้วพิจารณาบทบาทของเทศบาลในการพัฒนาเศรษฐกิจโดยเฉพาะอุตสาหกรรม พิจารณาอุปสรรคข้อขัดข้องในการพัฒนาอุตสาหกรรมในเขตเทศบาล เปรียบเทียบระหว่างการประกอบการของเทศบาลกับเอกชน ผู้เขียนยังได้ศึกษาบรรยากาศเกี่ยวกับการลงทุนเพื่อประกอบการอุตสาหกรรม วิธีการสร้างมาตรการจูงใจให้เอกชนมาลงทุนในกิจ ...
 • Thumbnail

  แนวทางการพัฒนาบริษัทเข้าสู่อุตสาหกรรมสีเขียว ระดับที่ 4 วัฒนธรรมสีเขียว : กรณีศึกษา บริษัท ดั๊บเบิ้ล เอ (1991) จำกัด (มหาชน) 

  พัสพงศ์ เอี่ยมสุภาษิต; จำลอง โพธิ์บุญ (สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, 2017)

  งานวิจัยเชิงคุณภาพนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาแนวทางการพัฒนาบริษัทให้ได้มาตรฐานอุตสาหกรรมสีเขียวระดับที่ 4 โดยวิธีการวิเคราะห์หาช่องว่าง (Gap Analysis) การนำเกณฑ์กำหนดของอุตสาหกรรมสีเขียวระดับที่ 4 ตามข้อกำหนดของกระทรวงอุตสาหกรรม มาเปรียบเทียบกับการดำเนินงานด้านอุตสาหกรรมสีเขียวของบริษัทที่ได้ดำเนินการสำเร็จในปัจจุบัน เพื่อวิเคราะห์หาช่องว่างที่เกิดขึ้น  และนำเสนอแนะแนวทางในการปรับปรุงแก้ไข ซึ่งการศึกษาจะทำการเก็บข้อมูล การทบทวนเอกสาร การสังเกตการณ์ และการสัมภาษณ์ สำหรับผู้ให้ข้อมูลประกอบด้วย  ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ของหน่วยงานภาครัฐและท้องถิ่น ...