Now showing items 1-2 of 2

 • Thumbnail

  กลยุทธ์การสื่อสารการตลาดแบบพันธมิตร (Affiliate Marketing) กับการรับรู้ ทัศนคติ และพฤติกรรมการซื้อของผู้บริโภคผ่านทางพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ (E-Commerce) 

  ดาณี ทรงศิริเดช; พัชนี เชยจรรยา (สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, 2016)

  การวิจัยคร้ังนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษากลยุทธ์การสื่อสารการตลาดแบบพันธมิตร (Affiliate Marketing)ของผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการทำการตลาดแบบพันธมิตร (Affiliate Marketing) และศึกษาพฤติกรรมการรับรู้ทัศนคติและพฤติกรรมการซื้อสินค้าออนไลน์ในการวจิยั คร้ังนี้ผู้วิจัยได้ทำการวิจัย 2 แบบคือ วิจัยเชิงคุณภาพ และวิจัยเชิงปริมาณ โดยในการวิจัยเชิงคุณภาพ ผู้วิจัยได้สัมภาษณ์ความคิดเห็นของผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการทำการตลาดแบบพันธมิตร หรือผู้ทำการตลาดแบบพันธมิตร (Affiliate Marketer) เกี่ยวกับกลยุทธ์การสื่อสารการตลาดแบบพันธมิตร (Affiliate Marketing) ...
 • Thumbnail

  ความรับผิดทางอาญาของเจ้าของพื้นที่ที่อนุญาตให้มีการจำหน่ายสินค้าละเมิดลิขสิทธิ์บนเว็บไซต์กรณีให้เช่าพื้นที่ 

  นัฐฐาย์ รัตนกิจยนต์; วริยา ล้ำเลิศ (สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, 2018)

  ในปัจจุบันนั้นปัญหาที่เกิดขึ้นในประเทศไทยอย่างหนึ่ง คือ การละเมิดลิขสิทธิ์ในสินค้าที่มีชื่อเสียงและเป็นความต้องการของตลาด ซึ่งส่งผลกระทบเป็นวงกว้าง ต่อระบบเศรษฐกิจ ทำให้เจ้าของลิขสิทธิ์นั้นสูญเสียรายได้และความเชื่อมั่นในการผลิตผลงานต่อไป ซึ่งในสังคมไทยของเรานั้นจะเห็นได้ว่ามีการจำหน่ายสินค้าละเมิดลิขสิทธิ์ในที่ต่างบนเว็บไซต์จนเป็นความเคยชิน ซึ่งทำให้เกิดการศึกษาเรื่อง ความรับผิดทางอาญาของเจ้าของพื้นที่ที่อนุญาตให้มีการจำหน่ายสินค้าละเมิดลิขสิทธิ์บนเว็บไซต์กรณีให้เช่าพื้นที่ ขึ้นโดยมีความมุ่งหมายที่จะศึกษาถึงความจำเป็นที่จะกำหนดความรับผิดของเจ้า ...